2ο Περιφερειακό και Τοπικό Βαρόμετρο της ΕΕ – Χάσμα 180 δισεκατομμυρίων ευρώ απειλεί τις Τοπικές Αρχές

Εκστρατεία της ΕΕτΠ με 10 δράσεις για την ενίσχυση της Πράσινης Συμφωνίας σε Τοπικό επίπεδο.

Η Επιτροπή των Περιφερειών επικρίνει τις εθνικές κυβερνήσεις που δεν εμπλέκουν ενεργά τις Τοπικές Αρχές για τα επενδυτικά σχέδια ανάκαμψης και προειδοποιεί για ενδεχόμενο κενού χρηματοδότησης ύψους μέχρι 180 δισεκατομμυρίων ευρώ ανάμεσα στις δαπάνες και τα έσοδα που προκλήθηκαν από την πανδημία COVID-19 .

Στην 146η Σύνοδο της ολομέλειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών (ΕΕτΠ), που πραγματοποιήθηκε υβριδικά (διαδικτυακά και με φυσική παρουσία στις Βρυξέλλες) στις 12-14 Οκτωβρίου, ο πρόεδρος της ΕΕτΠ κ Απόστολος Τζιτζικώστας, παρουσιάζοντας το 2ο Περιφερειακό και Τοπικό Βαρόμετρο της ΕΕ, προειδοποίησε ότι η ανάκαμψη της ΕΕ υπονομεύεται από την απροθυμία των κεντρικών κυβερνήσεων  να εμπλέξουν ενεργά τις πόλεις και τις περιφέρειες σχετικά με τα σχέδια έκτακτης ανάγκης  και ανάκαμψης που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ. Υπογράμμισε δε ότι η προοπτική της μη διοχέτευσης κονδυλίων της ΕΕ εκεί όπου οι δήμοι και οι περιφέρειες θεωρούν ότι είναι περισσότερο αναγκαία, ενέχει τον κίνδυνο επιδείνωσης των προβλημάτων και αναγκών  που αντιμετωπίζουν οι ΤΠΑ και τη δημιουργία ενός χάσματος μέχρι 180 δις. Ευρώ μεταξύ των δαπανών που προκλήθηκαν από την πανδημία COVID-19 και των εσόδων από τη χρηματοδότηση.

Το 2ο ετήσιο Περιφερειακό και Τοπικό Βαρόμετρο* επισημαίνει επίσης τη διεύρυνση των κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων μεταξύ των περιφερειών εντός της ίδιας χώρας και σε ολόκληρη την ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου ενός ψηφιακού χάσματος μεταξύ αγροτικών και αστικών περιοχών, το οποίο υπονομεύει τις φιλοδοξίες της ΕΕ για μια πράσινη και ψηφιακή οικονομική μετάβαση.

Τα βασικά πορίσματα του Βαρομέτρου είναι
-Τα περιφερειακά και τοπικά οικονομικά κινδυνεύουν. Οι ΤΠΑ επωμίζονται το βάρος της παροχής ποιοτικών δημόσιων υπηρεσιών και υπηρεσιών υγείας στους πολίτες τους ενώ παράλληλα η αύξηση του κόστους και η μείωση των εσόδων άφησε κενό περίπου 180 δισ. το 2020, με απώλεια 130 δισ. EUR σε περιφερειακό και ενδιάμεσο επίπεδο και απώλεια 50 δισ. σε επίπεδο δήμων.
-Η αγνόηση της εδαφικής διάστασης της κρίσης COVID στον τομέα της υγείας θέτει σε κίνδυνο τη ζωή. Για πιο αποτελεσματική προστασία  θα πρέπει να επαναξιολογηθούν οι  ικανότητες στον τομέα της υγείας μεταξύ των διαφόρων επιπέδων διακυβέρνησης, και η ΕΕ να επενδύσει περισσότερο στην οικοδόμηση ανθεκτικότητας στα περιφερειακά συστήματα και στην αξιολόγηση της ετοιμότητάς τους για την αντιμετώπιση κρίσεων.
-Οι περιφέρειες αγνοούνται στα εθνικά σχέδια ανάκαμψης, θέτοντας σε κίνδυνο την ανάκαμψη και τους πράσινους στόχους της ΕΕ. Οι στρατηγικές δεν λαμβάνουν υπόψη τις πραγματικές ανάγκες, την ποικιλομορφία και τις ανισότητες των κοινοτήτων μας. Οι εθνικές κυβερνήσεις πρέπει να εφαρμόσουν τα σχέδια από κοινού με τις περιφέρειες και τις πόλεις τους. Οι ΤΠΑ πρέπει να αποτελούν  βασικούς παράγοντες της διακυβέρνησης των σχεδίων, δεδομένων των αρμοδιοτήτων τους σε τομείς όπως οι δημόσιες συμβάσεις, οι μεταφορές, η δράση για το κλίμα, η υγεία και η εκπαίδευση.
-Το ψηφιακό χάσμα μεταξύ αστικών και αγροτικών περιοχών θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την ανάκαμψη: Απαιτείται επειγόντως στήριξη της «ψηφιακής συνοχής». Η συνολική κάλυψη των νοικοκυριών της ΕΕ με δίκτυα πολύ υψηλής χωρητικότητας είναι 44 % στις αστικές περιοχές, έναντι 20 % στις αγροτικές περιοχές.
-Η έξαρση της φτώχειας γίνεται πραγματικότητα. Ο κίνδυνος απώλειας της γενιάς της νόσου COVID-19 αυξάνεται. Οι νέοι και οι εργαζόμενοι χαμηλής ειδίκευσης έχουν πληγεί περισσότερο. Τα άτομα που ζουν υπό κακές συνθήκες, τα άτομα με αναπηρία και οι ηλικιωμένοι έχουν υποστεί επιδείνωση των συνθηκών διαβίωσης.
-Οι περιφερειακοί και τοπικοί πολιτικοί πιστεύουν ότι λαμβάνονται υπόψη επαρκώς στην ΕΕ και επιθυμούν να έχουν μεγαλύτερη επιρροή σε τομείς όπως η οικονομία, η κοινωνική δικαιοσύνη, η κλιματική αλλαγή και το περιβάλλον. Χρειάζεται νέα ώθηση για την ενίσχυση των ευρωπαϊκών αξιών από την ευρωπαϊκή δημοκρατία. Η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης πρέπει να αποτελέσει την ευκαιρία για να ξεκινήσει ένας πραγματικός προβληματισμός σχετικά με το δημοκρατικό μοντέλο της ΕΕ.

Κατά την 146η σύνοδο ολομέλειας της ΕΕτΠ συζητήθηκε επίσης μεταξύ άλλων η Ενεργοποίηση των ΤΠΑ για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και παρουσιάστηκε «Πρόγραμμα 10 δράσεων-Green Deal: Going Local”. Κατά τη συζήτηση τα Μέλη της ΕΕτΠ επανέλαβαν την κοινή δέσμευση για την αντιμετώπιση της κλιματικής έκτακτης ανάγκης, τη διατήρηση του πολύτιμου φυσικού μας περιβάλλοντος και την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης. Μία από τις δέκα προτεινόμενες δράσεις που εκτίθενται στην εκστρατεία Green Deal: Going Local της αποσκοπεί στη φύτευση ενός εκατομμυρίου δέντρων από Τοπικούς και Περιφερειακούς ηγέτες που αντιπροσωπεύουν το ένα εκατομμύριο τοπικούς πολιτικούς της ΕΕ, μέχρι τον Ιούνιο του 2022.

Με φόντο τις δύο σημαντικές εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν σύντομα και θα διαμορφώσουν την ικανότητα να επιταχύνουν τη δράση για το κλίμα και να αναστρέψουν την παρακμή της βιοποικιλότητας και της υποβάθμισης των οικοσυστημάτων: το UNFCCC COP26 (26η συνάντηση της διάσκεψης των συμβαλλομένων μερών της Σύμβασης -πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή) και το CBD COP15 του ΟΗΕ (15η συνάντηση της Διάσκεψης των Μερών της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τη βιολογική ποικιλομορφία), η Ολομέλεια της ΕΕτΠ έθεσε σε συζήτηση την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία (European Green Deal), με εστίαση στην  «Έξυπνη, βιώσιμη κινητικότητα στις περιφέρειες , τις πόλεις και τα χωριά», την «Ενίσχυση της φιλοδοξίας για ισχυρότερη διακυβέρνηση /ενωμένοι για μια οικουμενική πράσινη συμφωνία», και τις «Φυσικές καταστροφές: ανταπόκριση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και οικοδόμηση ανθεκτικότητας στις πόλεις και τις περιφέρειες».

Ακολούθησε υιοθέτηση ψηφίσματος για την COP26 το οποίο επισημαίνει ότι πολλές ευρωπαϊκές περιφέρειες και πόλεις έχουν ήδη κηρύξει κλιματική κατάσταση έκτακτης ανάγκης και έχουν υιοθετήσει πιο φιλόδοξες δεσμεύσεις για το κλίμα από τις χώρες τους. Επιπλέον, με το ψήφισμα η ΕΕτΠ καλεί τα συμβαλλόμενα μέρη της UNFCCC να καταστήσουν υποχρεωτική για τις εθνικές κυβερνήσεις τη διαβούλευση και τη συμμετοχή των ΤΠΑ κατά τη σύνταξη των προτάσεών και πολιτικών τους για το κλίμα.  Το ψήφισμα θέτει τη βάση της πολιτικής θέσης της ΕΕτΠ για την COP26 και ζητεί μια συμμαχία για μια Οικουμενική Πράσινη Συμφωνία. Θεωρεί ότι οι εργασίες που έχουν ήδη ξεκινήσει για τις Τοπικές Πράσινες Συμφωνίες και τη συμπερίληψη των ΣΒΑ (Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης) στην Ευρωπαϊκή και Πράσινη Ανάκαμψη θα πρέπει να θεωρηθούν ως μια συγκεκριμένη συνέχεια αυτής της προσέγγισης που συνδυάζει τους κλιματικούς στόχους, τους στόχους της βιοποικιλότητας και τους ΣΒΑ.

Στη 146η Σύνοδο Ολομέλειας της ΕΕτΠ την Κυπριακή Αντιπροσωπεία αποτέλεσαν: η Επικεφαλής, κα Ελένη Λουκαΐδου, Δημοτικός Σύμβουλος Λευκωσίας,  και τα μέλη κκ. Νίκος Αναστασίου, Δήμαρχος Κάτω Πολεμιδιών, Άντρος Καραγιάννης, Δήμαρχος Δερύνειας, Σταύρος Σταυρινίδης, Δημοτικός Σύμβουλος Στροβόλου, και Λούης Κουμενίδης, Πρόεδρος Κοινοτικού Συμβουλίου Κάτω Λευκάρων.

Η 132η Σύνοδος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών υιοθέτησε επίσης σειρά άλλων Γνωμοδοτήσεων σχετικά με θέματα που αφορούν την «Ευρωπαϊκή ψηφιακή ταυτότητα», τη «Στρατηγική της ΕΕ για τα δικαιώματα του παιδιού και ευρωπαϊκή εγγύηση για τα παιδιά», την «Αποτελεσματική συμμετοχή των τοπικών και των περιφερειακών αρχών στην προετοιμασία των συμφωνιών εταιρικής σχέσης και των επιχειρησιακών προγραμμάτων για την περίοδο 2021-2027», το «Θεματολόγιο της ΕΕ για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας: πρόβλεψη, πρόληψη, προστασία και αντιμετώπιση», την «Προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων για τα βιομηχανικά και βιοτεχνικά προϊόντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση», το «Νέο θεματολόγιο για τους καταναλωτές: Ενίσχυση της ανθεκτικότητας των καταναλωτών για βιώσιμη ανάκαμψη», και την «Ένωση ισότητας: Στρατηγική για την ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ».

**********

Το 2ο Περιφερειακό και Τοπικό Βαρόμετρο βασίζεται μεταξύ άλλων σε μία από τις μεγαλύτερες δημοσκοπήσεις ΤΠΑ σε επίπεδο ΕΕ που έχουν διεξαχθεί ποτέ. Παρέχει μια συνοπτική εικόνα των επιπτώσεων της κοινωνικής, οικονομικής και υγειονομικής κρίσης στις περιφέρειες και τις πόλεις της ΕΕ. Τα στοιχεία και τα πορίσματά του συμπληρώνονται από δημοσκόπηση τοπικών και περιφερειακών πολιτικών στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ. Η δημοσκόπηση αποκαλύπτει τις απόψεις των εν λόγω πολιτικών σχετικά με την ποιότητα των σχέσεων μεταξύ των υποεθνικών κυβερνήσεων και των εθνικών κυβερνήσεων και της ΕΕ, την κατάσταση της δημοκρατίας στην ΕΕ και την ατζέντα προόδου τους.

Το ετήσιο περιφερειακό και τοπικό βαρόμετρο συμπληρώνεται από πολιτικό ψήφισμα (επισυνάπτεται) των 329 μελών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών, της πολιτικής συνέλευσης των τοπικών και περιφερειακών αρχών της ΕΕ.

Πορίσματα του ετήσιου περιφερειακού και τοπικού βαρόμετρου στην πλήρη έκθεση μπορείτε να βρείτε στο σύνδεσμο::

https://cor.europa.eu/el/our-work/Pages/euregionalbarometer-2021.aspx

 

****************

Υπενθυμίζεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών είναι ένα από τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  με εκπροσώπηση από τις περιφερειακές και τοπικές αρχές των χωρών μελών της ΕΕ. Συγκροτήθηκε το 1994, έχει συμβουλευτικό ρόλο στη λήψη αποφάσεων της ΕΕ και τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα υποχρεούνται να ζητούν τις απόψεις της σχετικά με ορισμένα ζητήματα που αφορούν τις πόλεις και τις περιφέρειες. Απαρτίζεται από 329 μέλη που κατέχουν τοπικά η περιφερειακά αιρετά αξιώματα. Το σώμα πραγματοποιεί 6 συνόδους ολομέλειας το χρόνο και συνέρχεται σε μικρότερα σχήματα θεματικών επιτροπών που καλύπτουν τους πιο κάτω τομείς: Ιθαγένεια, Διακυβέρνηση, Θεσμικές και Εξωτερικές Υποθέσεις (CIVEX), Φυσικοί Πόροι (NAT), Περιβάλλον, κλιματική αλλαγή, ενέργεια (ENVE), Πολιτική Εδαφικής Συνοχής και του Προϋπολογισμού της ΕΕ (COTER), Οικονομική Πολιτική (ECON), και Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία, Απασχόληση, Έρευνα και Πολιτισμός (SEDEC).


Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών  ενεργεί ως η φωνή των τοπικών και περιφερειακών αρχών της ΕΕ στη διαδικασία χάραξης Ευρωπαϊκών πολιτικών και του νομοθετικού έργου της ΕΕ.

****************

 

Γραφείο Ένωσης Δήμων
Βρυξέλλες

 

Σχέδιο ψηφίσματος σχετικά με την COP26 και τις παγκόσμιες και τοπικές συμμαχίες για τη δράση για το κλίμα

Σχέδιο Δράσης – Green Deal Going Local Campaign Concept – Background Information