2ο Περιφερειακό και Τοπικό Βαρόμετρο της ΕΕ – Χάσμα 180 δισεκατομμυρίων ευρώ απειλεί τις Τοπικές Αρχές

Εκστρατεία της ΕΕτΠ με 10 δράσεις για την ενίσχυση της Πράσινης Συμφωνίας σε Τοπικό επίπεδο.

Η Επιτροπή των Περιφερειών επικρίνει τις εθνικές κυβερνήσεις που δεν εμπλέκουν ενεργά τις Τοπικές Αρχές για τα επενδυτικά σχέδια ανάκαμψης και προειδοποιεί για ενδεχόμενο κενού χρηματοδότησης ύψους μέχρι 180 δισεκατομμυρίων ευρώ ανάμεσα στις δαπάνες και τα έσοδα που προκλήθηκαν από την πανδημία COVID-19 .

Στην 146η Σύνοδο της ολομέλειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών (ΕΕτΠ), που πραγματοποιήθηκε υβριδικά (διαδικτυακά και με φυσική παρουσία στις Βρυξέλλες) στις 12-14 Οκτωβρίου, ο πρόεδρος της ΕΕτΠ κ Απόστολος Τζιτζικώστας, παρουσιάζοντας το 2ο Περιφερειακό και Τοπικό Βαρόμετρο της ΕΕ, προειδοποίησε ότι η ανάκαμψη της ΕΕ υπονομεύεται από την απροθυμία των κεντρικών κυβερνήσεων  να εμπλέξουν ενεργά τις πόλεις και τις περιφέρειες σχετικά με τα σχέδια έκτακτης ανάγκης  και ανάκαμψης που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ. Υπογράμμισε δε ότι η προοπτική της μη διοχέτευσης κονδυλίων της ΕΕ εκεί όπου οι δήμοι και οι περιφέρειες θεωρούν ότι είναι περισσότερο αναγκαία, ενέχει τον κίνδυνο επιδείνωσης των προβλημάτων και αναγκών  που αντιμετωπίζουν οι ΤΠΑ και τη δημιουργία ενός χάσματος μέχρι 180 δις. Ευρώ μεταξύ των δαπανών που προκλήθηκαν από την πανδημία COVID-19 και των εσόδων από τη χρηματοδότηση.

Το 2ο ετήσιο Περιφερειακό και Τοπικό Βαρόμετρο* επισημαίνει επίσης τη διεύρυνση των κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων μεταξύ των περιφερειών εντός της ίδιας χώρας και σε ολόκληρη την ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου ενός ψηφιακού χάσματος μεταξύ αγροτικών και αστικών περιοχών, το οποίο υπονομεύει τις φιλοδοξίες της ΕΕ για μια πράσινη και ψηφιακή οικονομική μετάβαση.

Τα βασικά πορίσματα του Βαρομέτρου είναι
-Τα περιφερειακά και τοπικά οικονομικά κινδυνεύουν. Οι ΤΠΑ επωμίζονται το βάρος της παροχής ποιοτικών δημόσιων υπηρεσιών και υπηρεσιών υγείας στους πολίτες τους ενώ παράλληλα η αύξηση του κόστους και η μείωση των εσόδων άφησε κενό περίπου 180 δισ. το 2020, με απώλεια 130 δισ. EUR σε περιφερειακό και ενδιάμεσο επίπεδο και απώλεια 50 δισ. σε επίπεδο δήμων.
-Η αγνόηση της εδαφικής διάστασης της κρίσης COVID στον τομέα της υγείας θέτει σε κίνδυνο τη ζωή. Για πιο αποτελεσματική προστασία  θα πρέπει να επαναξιολογηθούν οι  ικανότητες στον τομέα της υγείας μεταξύ των διαφόρων επιπέδων διακυβέρνησης, και η ΕΕ να επενδύσει περισσότερο στην οικοδόμηση ανθεκτικότητας στα περιφερειακά συστήματα και στην αξιολόγηση της ετοιμότητάς τους για την αντιμετώπιση κρίσεων.
-Οι περιφέρειες αγνοούνται στα εθνικά σχέδια ανάκαμψης, θέτοντας σε κίνδυνο την ανάκαμψη και τους πράσινους στόχους της ΕΕ. Οι στρατηγικές δεν λαμβάνουν υπόψη τις πραγματικές ανάγκες, την ποικιλομορφία και τις ανισότητες των κοινοτήτων μας. Οι εθνικές κυβερνήσεις πρέπει να εφαρμόσουν τα σχέδια από κοινού με τις περιφέρειες και τις πόλεις τους. Οι ΤΠΑ πρέπει να αποτελούν  βασικούς παράγοντες της διακυβέρνησης των σχεδίων, δεδομένων των αρμοδιοτήτων τους σε τομείς όπως οι δημόσιες συμβάσεις, οι μεταφορές, η δράση για το κλίμα, η υγεία και η εκπαίδευση.
-Το ψηφιακό χάσμα μεταξύ αστικών και αγροτικών περιοχών θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την ανάκαμψη: Απαιτείται επειγόντως στήριξη της «ψηφιακής συνοχής». Η συνολική κάλυψη των νοικοκυριών της ΕΕ με δίκτυα πολύ υψηλής χωρητικότητας είναι 44 % στις αστικές περιοχές, έναντι 20 % στις αγροτικές περιοχές.
-Η έξαρση της φτώχειας γίνεται πραγματικότητα. Ο κίνδυνος απώλειας της γενιάς της νόσου COVID-19 αυξάνεται. Οι νέοι και οι εργαζόμενοι χαμηλής ειδίκευσης έχουν πληγεί περισσότερο. Τα άτομα που ζουν υπό κακές συνθήκες, τα άτομα με αναπηρία και οι ηλικιωμένοι έχουν υποστεί επιδείνωση των συνθηκών διαβίωσης.
-Οι περιφερειακοί και τοπικοί πολιτικοί πιστεύουν ότι λαμβάνονται υπόψη επαρκώς στην ΕΕ και επιθυμούν να έχουν μεγαλύτερη επιρροή σε τομείς όπως η οικονομία, η κοινωνική δικαιοσύνη, η κλιματική αλλαγή και το περιβάλλον. Χρειάζεται νέα ώθηση για την ενίσχυση των ευρωπαϊκών αξιών από την ευρωπαϊκή δημοκρατία. Η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης πρέπει να αποτελέσει την ευκαιρία για να ξεκινήσει ένας πραγματικός προβληματισμός σχετικά με το δημοκρατικό μοντέλο της ΕΕ.

Κατά την 146η σύνοδο ολομέλειας της ΕΕτΠ συζητήθηκε επίσης μεταξύ άλλων η Ενεργοποίηση των ΤΠΑ για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και παρουσιάστηκε «Πρόγραμμα 10 δράσεων-Green Deal: Going Local”. Κατά τη συζήτηση τα Μέλη της ΕΕτΠ επανέλαβαν την κοινή δέσμευση για την αντιμετώπιση της κλιματικής έκτακτης ανάγκης, τη διατήρηση του πολύτιμου φυσικού μας περιβάλλοντος και την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης. Μία από τις δέκα προτεινόμενες δράσεις που εκτίθενται στην εκστρατεία Green Deal: Going Local της αποσκοπεί στη φύτευση ενός εκατομμυρίου δέντρων από Τοπικούς και Περιφερειακούς ηγέτες που αντιπροσωπεύουν το ένα εκατομμύριο τοπικούς πολιτικούς της ΕΕ, μέχρι τον Ιούνιο του 2022.

Με φόντο τις δύο σημαντικές εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν σύντομα και θα διαμορφώσουν την ικανότητα να επιταχύνουν τη δράση για το κλίμα και να αναστρέψουν την παρακμή της βιοποικιλότητας και της υποβάθμισης των οικοσυστημάτων: το UNFCCC COP26 (26η συνάντηση της διάσκεψης των συμβαλλομένων μερών της Σύμβασης -πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή) και το CBD COP15 του ΟΗΕ (15η συνάντηση της Διάσκεψης των Μερών της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τη βιολογική ποικιλομορφία), η Ολομέλεια της ΕΕτΠ έθεσε σε συζήτηση την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία (European Green Deal), με εστίαση στην  «Έξυπνη, βιώσιμη κινητικότητα στις περιφέρειες , τις πόλεις και τα χωριά», την «Ενίσχυση της φιλοδοξίας για ισχυρότερη διακυβέρνηση /ενωμένοι για μια οικουμενική πράσινη συμφωνία», και τις «Φυσικές καταστροφές: ανταπόκριση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και οικοδόμηση ανθεκτικότητας στις πόλεις και τις περιφέρειες».

Ακολούθησε υιοθέτηση ψηφίσματος για την COP26 το οποίο επισημαίνει ότι πολλές ευρωπαϊκές περιφέρειες και πόλεις έχουν ήδη κηρύξει κλιματική κατάσταση έκτακτης ανάγκης και έχουν υιοθετήσει πιο φιλόδοξες δεσμεύσεις για το κλίμα από τις χώρες τους. Επιπλέον, με το ψήφισμα η ΕΕτΠ καλεί τα συμβαλλόμενα μέρη της UNFCCC να καταστήσουν υποχρεωτική για τις εθνικές κυβερνήσεις τη διαβούλευση και τη συμμετοχή των ΤΠΑ κατά τη σύνταξη των προτάσεών και πολιτικών τους για το κλίμα.  Το ψήφισμα θέτει τη βάση της πολιτικής θέσης της ΕΕτΠ για την COP26 και ζητεί μια συμμαχία για μια Οικουμενική Πράσινη Συμφωνία. Θεωρεί ότι οι εργασίες που έχουν ήδη ξεκινήσει για τις Τοπικές Πράσινες Συμφωνίες και τη συμπερίληψη των ΣΒΑ (Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης) στην Ευρωπαϊκή και Πράσινη Ανάκαμψη θα πρέπει να θεωρηθούν ως μια συγκεκριμένη συνέχεια αυτής της προσέγγισης που συνδυάζει τους κλιματικούς στόχους, τους στόχους της βιοποικιλότητας και τους ΣΒΑ.

Στη 146η Σύνοδο Ολομέλειας της ΕΕτΠ την Κυπριακή Αντιπροσωπεία αποτέλεσαν: η Επικεφαλής, κα Ελένη Λουκαΐδου, Δημοτικός Σύμβουλος Λευκωσίας,  και τα μέλη κκ. Νίκος Αναστασίου, Δήμαρχος Κάτω Πολεμιδιών, Άντρος Καραγιάννης, Δήμαρχος Δερύνειας, Σταύρος Σταυρινίδης, Δημοτικός Σύμβουλος Στροβόλου, και Λούης Κουμενίδης, Πρόεδρος Κοινοτικού Συμβουλίου Κάτω Λευκάρων.

Η 132η Σύνοδος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών υιοθέτησε επίσης σειρά άλλων Γνωμοδοτήσεων σχετικά με θέματα που αφορούν την «Ευρωπαϊκή ψηφιακή ταυτότητα», τη «Στρατηγική της ΕΕ για τα δικαιώματα του παιδιού και ευρωπαϊκή εγγύηση για τα παιδιά», την «Αποτελεσματική συμμετοχή των τοπικών και των περιφερειακών αρχών στην προετοιμασία των συμφωνιών εταιρικής σχέσης και των επιχειρησιακών προγραμμάτων για την περίοδο 2021-2027», το «Θεματολόγιο της ΕΕ για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας: πρόβλεψη, πρόληψη, προστασία και αντιμετώπιση», την «Προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων για τα βιομηχανικά και βιοτεχνικά προϊόντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση», το «Νέο θεματολόγιο για τους καταναλωτές: Ενίσχυση της ανθεκτικότητας των καταναλωτών για βιώσιμη ανάκαμψη», και την «Ένωση ισότητας: Στρατηγική για την ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ».

**********

Το 2ο Περιφερειακό και Τοπικό Βαρόμετρο βασίζεται μεταξύ άλλων σε μία από τις μεγαλύτερες δημοσκοπήσεις ΤΠΑ σε επίπεδο ΕΕ που έχουν διεξαχθεί ποτέ. Παρέχει μια συνοπτική εικόνα των επιπτώσεων της κοινωνικής, οικονομικής και υγειονομικής κρίσης στις περιφέρειες και τις πόλεις της ΕΕ. Τα στοιχεία και τα πορίσματά του συμπληρώνονται από δημοσκόπηση τοπικών και περιφερειακών πολιτικών στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ. Η δημοσκόπηση αποκαλύπτει τις απόψεις των εν λόγω πολιτικών σχετικά με την ποιότητα των σχέσεων μεταξύ των υποεθνικών κυβερνήσεων και των εθνικών κυβερνήσεων και της ΕΕ, την κατάσταση της δημοκρατίας στην ΕΕ και την ατζέντα προόδου τους.

Το ετήσιο περιφερειακό και τοπικό βαρόμετρο συμπληρώνεται από πολιτικό ψήφισμα (επισυνάπτεται) των 329 μελών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών, της πολιτικής συνέλευσης των τοπικών και περιφερειακών αρχών της ΕΕ.

Πορίσματα του ετήσιου περιφερειακού και τοπικού βαρόμετρου στην πλήρη έκθεση μπορείτε να βρείτε στο σύνδεσμο::

https://cor.europa.eu/el/our-work/Pages/euregionalbarometer-2021.aspx

 

****************

Υπενθυμίζεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών είναι ένα από τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  με εκπροσώπηση από τις περιφερειακές και τοπικές αρχές των χωρών μελών της ΕΕ. Συγκροτήθηκε το 1994, έχει συμβουλευτικό ρόλο στη λήψη αποφάσεων της ΕΕ και τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα υποχρεούνται να ζητούν τις απόψεις της σχετικά με ορισμένα ζητήματα που αφορούν τις πόλεις και τις περιφέρειες. Απαρτίζεται από 329 μέλη που κατέχουν τοπικά η περιφερειακά αιρετά αξιώματα. Το σώμα πραγματοποιεί 6 συνόδους ολομέλειας το χρόνο και συνέρχεται σε μικρότερα σχήματα θεματικών επιτροπών που καλύπτουν τους πιο κάτω τομείς: Ιθαγένεια, Διακυβέρνηση, Θεσμικές και Εξωτερικές Υποθέσεις (CIVEX), Φυσικοί Πόροι (NAT), Περιβάλλον, κλιματική αλλαγή, ενέργεια (ENVE), Πολιτική Εδαφικής Συνοχής και του Προϋπολογισμού της ΕΕ (COTER), Οικονομική Πολιτική (ECON), και Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία, Απασχόληση, Έρευνα και Πολιτισμός (SEDEC).


Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών  ενεργεί ως η φωνή των τοπικών και περιφερειακών αρχών της ΕΕ στη διαδικασία χάραξης Ευρωπαϊκών πολιτικών και του νομοθετικού έργου της ΕΕ.

****************

 

Γραφείο Ένωσης Δήμων
Βρυξέλλες

 

Σχέδιο ψηφίσματος σχετικά με την COP26 και τις παγκόσμιες και τοπικές συμμαχίες για τη δράση για το κλίμα

Σχέδιο Δράσης – Green Deal Going Local Campaign Concept – Background Information

 

Γνωμοδότηση της ΕΕτΠ για την Τουρκία

Υπερψήφιση τροπολογιών της κυπριακής αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών και ομόφωνη υιοθέτηση της Γνωμοδότησης για την Ενταξιακή Πορεία της Τουρκίας.

Στην 144η Σύνοδο της ολομέλειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών (ΕΕτΠ), που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 5-7 Μαΐου, υπερψηφίστηκαν οι κυπριακές τροπολογίες στη Γνωμοδότηση της ΕΕτΠ που αφορά την ετήσια έκθεση της Κομισιόν για τη Διεύρυνση/Τουρκία, οι οποίες κατατέθηκαν από την επικεφαλής της Κυπριακής Αντιπροσωπείας κυρία Ελένη Λουκαΐδου, σε πλήρη συνεννόηση και συνεργασία με τη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κύπρου στην ΕΕ, και συνυπογράφτηκαν από όλα τα Μέλη της κυπριακής αντιπροσωπείας και εξέχοντα μέλη της ΕΕτΠ από διάφορες πολιτικές ομάδες.

Η κυρία Λουκαΐδου, κατέθεσε σειρά τροπολογιών στο κείμενο της Γνωμοδότησης για τη Διεύρυνση/Τουρκία, οι οποίες έγιναν αποδεκτές  από τον εισηγητή και υιοθετήθηκαν με συντριπτική πλειοψηφία. Σε παρέμβαση της κατά τη συζήτηση της Γνωμοδότησης πριν από τη ψηφοφορία, η επικεφαλής της κυπριακής Αντιπροσωπείας σημείωσε μεταξύ άλλων ότι οι τροπολογίες οι οποίες κατετέθηκαν εκ μέρους της κυπριακής αντιπροσωπείας είναι ουσιαστικές, γιατί αφορούν τις παράνομες ενέργειες της Τουρκίας εναντίον κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εναντίον της Κύπρου. Καταλήγοντας υπογράμμισε ότι  « δεν μπορεί να γίνονται ανεκτές, γιατί αποτελούν εχθρικές ενέργειες εναντίον ευρωπαϊκού εδάφους και προσβολή για την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση.»

Παράλληλα , σε παρέμβαση του κατά τη συζήτηση , ο δήμαρχος  Δερύνειας, κύριος ‘Αντρος Καραγιάννης , μέλος της κυπριακής Αντιπροσωπείας στην ΕΕτΠ ενημέρωσε την σύνοδο για τις τελευταίες εξελίξεις  και την πενταμερή διάσκεψη, σημειώνοντας ότι  η Τουρκία έθεσε στο τραπέζι νέες μορφές λύσης για δύο ξεχωριστά κράτη στην Κύπρο, εκτός του πλαισίου των ψηφισμάτων των Η.Ε. Υπενθύμισε τη σύνοδο ότι η θέση της Κυπριακής Δημοκρατίας για λύση στο κυπριακό πρόβλημα είναι στη βάση Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας όπως προνοούν τα ψηφίσματα των Η.Ε. Ολοκλήρωσε υπογραμμίζοντας ότι «Οποιεσδήποτε άλλες μορφές λύσης του Κυπριακού δεν συζητούνται και αυτό θα πρέπει να γίνει ξεκάθαρο στην επόμενη διάσκεψη που θα συγκαλέσει ο Γ.Γ. των Η.Ε..»

Οι κυπριακές τροπολογίες, ενέταξαν στο κείμενο της γνωμοδότησης που αφορά την Τουρκία, σε τρία σημεία της Γνωμοδότησης τα ακόλουθα:
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών […]

  1. επαναβεβαιώνει ότι είναι προς το στρατηγικό συμφέρον της ΕΕ να επιδιώξει την επίλυση των διαφορών με την Τουρκία μέσω του διαλόγου και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και να καθιερώσει αμοιβαία επωφελή συνεργασία· συνιστά στο πλαίσιο της συνεργασίας που αναπτύσσεται στον τομέα της μετανάστευσης και των προσφύγων να διατεθούν χρηματοδοτικοί πόροι της ΕΕ για άμεσες δράσεις που αναλαμβάνουν οι περιφερειακές και οι τοπικές αρχές, οι οποίες συμμετέχουν άμεσα στη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, των εκτοπισμένων ατόμων και των προσφύγων στην Τουρκία. Η συμφωνία επανεισδοχής ΕΕ-Τουρκίας θα πρέπει να εφαρμόζεται πλήρως και αποτελεσματικά κατά τρόπο που να μην εισάγει διακρίσεις έναντι ουδενός εκ των κρατών μελών·
  2. καταδικάζει τις μονομερείς ενέργειες της Τουρκίας στα Βαρώσια και ζητεί την πλήρη τήρηση των αποφάσεων 550 και 789 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Η Επιτροπή των Περιφερειών στηρίζει την ταχεία επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, και παραμένει πλήρως προσηλωμένη σε μια συνολική διευθέτηση του κυπριακού ζητήματος, στο πλαίσιο του ΟΗΕ και σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και τις αρχές στις οποίες έχει θεμελιωθεί η ΕΕ. Αναμένει το ίδιο και από την Τουρκία· 

Κατά την 144η σύνοδο ολομέλειας της ΕΕτΠ συζητήθηκαν επίσης μεταξύ άλλων
-Θέματα που αφορούν τις Τοπικές και Περιφερειακές αρχές
Η «Ένωση Ισότητας» (#UNIONOFEQUALITY) με τη συμμετοχή της επιτρόπου αρμόδιας για την εσωτερική ισότητα κυρίας Helena Dalli
Ο οικολογικός προσανατολισμός των πόλεων και η μηδενική ρύπανση, με τη συμμετοχή του επιτρόπου Περιβάλλοντος, Ωκεανών και Αλιείας κ. Virginijus Sinkevičius,
Η Ανάκαμψη στον κλάδο των ξενοδοχείων και της εστίασης
και η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης, κατόπιν δήλωσης του κ. Herman Van Rompuy, προέδρου της ομάδας υψηλού επιπέδου της ΕΕτΠ για την ευρωπαϊκή δημοκρατία.

Κατά την παρουσίαση θεμάτων που αφορούν τις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές, ο Δήμαρχος  Δερύνειας κος Καραγιάννης, εισηγήθηκε και τοποθετήθηκε πάνω στο θέμα  «Αύξηση της ενδοοικογενειακής βίας κατά την περίοδο της πανδημίας Covid-19» σημειώνοντας ότι ένα χρόνο μετά την εξάπλωση της νόσου του κορωνοϊού, αρκετές οικογένειες βιώνουν, πέραν της υγειο-οικονομικής κρίσης, ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις και ενδοοικογενειακή βία, η οποία επηρεάζει ανθρώπους από όλα τα κοινωνικό-οικονομικά στρώματα και μορφωτικά επίπεδα.  Υπογράμμισε ότι  οι τοπικές αρχές θα πρέπει να λάβουν άμεσα μέτρα προστασίας και ασφάλειας των θυμάτων , καθώς και τρόπους αντιμετώπισης της ενδοοικογενειακής βίας και τόνισε την ανάγκη για στελέχωση των δήμων με αρμόδιους κοινωνικούς λειτουργούς οι οποίοι να μπορούν να παρέχουν άμεση υποστήριξη στα θύματα.

Κατά τη συζήτηση για την Ένωση Ισότητας  τοπικοί και περιφερειακοί πολιτικοί από ολόκληρη την Ευρώπη εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την ενσωμάτωση της διάστασης της ισότητας σε όλες τις πολιτικές, τη νομοθεσία και τα χρηματοδοτικά προγράμματα της ΕΕ. Τόνισαν ότι οι τοπικές κοινότητες βρίσκονται στην πρώτη γραμμή όσον αφορά την προώθηση των ίσων ευκαιριών και την προστασία των ευάλωτων ομάδων και μειονοτήτων, και καταδίκασαν κάθε δίωξη των μειονοτήτων. Τόνισαν επίσης ότι η επίτευξη μιας πραγματικής Ένωσης Ισότητας απαιτεί μεγαλύτερη οικονομική και πολιτική στήριξη από την ΕΕ και τα κράτη μέλη για την εφαρμογή πολιτικών ισότητας, ένταξης και καταπολέμησης των διακρίσεων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Τα μέλη της ΕΕτΠ συζήτησαν επίσης δύο γνωμοδοτήσεις που συνδέονται με τη δέσμη μέτρων για την Ένωση Ισότητας: Μία για το σχέδιο της ΕΕ κατά του ρατσισμού και μία για τη στρατηγική για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία.

Η γνωμοδότηση σχετικά με το σχέδιο της ΕΕ για την καταπολέμηση του ρατσισμού υπογραμμίζει τον καίριο ρόλο των τοπικών και περιφερειακών αρχών στην καταπολέμηση του ρατσισμού και των εγκλημάτων μίσους, στην προστασία των ευάλωτων ομάδων και μειονοτήτων και στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης. Ως εκ τούτου, οι τοπικές και περιφερειακές αρχές θα πρέπει να αναγνωριστούν ως στρατηγικοί εταίροι στον σχεδιασμό, την εφαρμογή και την παρακολούθηση των σχετικών εθνικών σχεδίων δράσης, τα οποία θα πρέπει να συμπληρώνονται από τοπικά και περιφερειακά προκειμένου να καταπολεμηθεί καλύτερα ο ρατσισμός σε τοπικό επίπεδο.

Όσον αφορά τη στρατηγική για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, η γνωμοδότηση της ΕτΠ επισημαίνει ότι η αναπηρία συνδέεται με μεγαλύτερο κίνδυνο φτώχειας, αποκλεισμού και κατάθλιψης. Ζητεί τη συστηματική ένταξη των ατόμων με αναπηρία στη λήψη αποφάσεων μέσω της συνεργασίας με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, ενώσεις ατόμων με αναπηρία και τα μέλη των οικογενειών τους. Η εφαρμογή της στρατηγικής θα πρέπει να παρακολουθείται με αποτελεσματικούς δείκτες για τη μέτρηση και την αξιολόγηση του αντικτύπου της κοινωνικής ένταξης των ατόμων με αναπηρία.

Σχετικά με τον τομέα της υγείας, τα Μέλη της ΕΕτΠ υποστήριξαν την ενίσχυση του ρόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα υγείας και τα σχέδια της ΕΕ για τη διασφάλιση της σταθερότητας και της ασφάλειας του εφοδιασμού με φάρμακα και εξοπλισμό ζωτικής σημασίας. Ωστόσο, σε μια σειρά συστάσεων που εγκρίθηκαν κατά τη σύνοδο ολομέλειας, υποστηρίζουν επίσης ότι τα σχέδια της ΕΕ για την αντιμετώπιση κρίσεων στον τομέα της υγείας υπονομεύονται από την ελάχιστη προσοχή που δίδεται στη σημασία των τοπικών και περιφερειακών αρχών, οι οποίες αποτελούν ακρογωνιαίο λίθο των συστημάτων υγείας στα δύο τρίτα των χωρών της ΕΕ.

Οι συστάσεις, εφόσον γίνουν αποδεκτές από τους νομοθέτες της ΕΕ, θα υποχρεώσουν τους οργανισμούς της ΕΕ, όπως ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Νόσων, να συνεργάζονται στενά με τις τοπικές και περιφερειακές αρχές και να αξιοποιούν πλήρως τις δυνατότητες διασυνοριακής συνεργασίας στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Εκτός από την υποστήριξη της ανάπτυξης αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης ιατρικών προϊόντων, οι προτάσεις ζητούν «χαρτογράφηση» των αιτίων των ελλείψεων φαρμάκων, πρόβλημα που προηγείται της πανδημίας; στο πλαίσιο των προσπαθειών για μεγαλύτερη ασφάλεια και διαφάνεια σε μια «δυσλειτουργική» αγορά φαρμάκων. Η ΕτΠ ζητεί επίσης τη δημιουργία ενός δικτύου «χρυσών κανονικών νοσοκομείων» που ειδικεύονται στη μελέτη και τη θεραπεία λοιμωδών νοσημάτων.

Οι συστάσεις περιέχονται σε τρεις γνωμοδοτήσεις, εκ των οποίων η μία αξιολογεί τα δομικά στοιχεία της «Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας» που έχει ήδη παρουσιάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι άλλες δύο που επικεντρώνονται στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Νόσων και στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων και στον Οργανισμό Φαρμάκων της ΕΕ.

Η δεύτερη Γνωμοδότηση με θέμα «Η φαρμακευτική στρατηγική και η νομοθετική πρόταση της Ευρώπης για την αλλαγή της εντολής του Ευρωπαϊκού Ιατρικού Οργανισμού (EMA)» , επικροτεί θερμά την επικεντρωμένη στον ασθενή φαρμακευτική στρατηγική που δρομολόγησε η Επιτροπή για να διασφαλίσει ότι όλοι οι ασθενείς σε όλη την Ευρώπη θα έχουν πρόσβαση σε ασφαλή, αποτελεσματικά και οικονομικά προσιτά φάρμακα, υπό κανονικές συνθήκες, καθώς και κατά τη διάρκεια μιας κρίσης στον τομέα της υγείας. Δεδομένου ότι οι τοπικές και περιφερειακές αρχές διαδραματίζουν συχνά καίριο ρόλο στη χρηματοδότηση, την αξιολόγηση και την παροχή φαρμάκων, καθώς και στη διαχείριση κρίσεων και την ετοιμότητα, η γνωμοδότησή υπογραμμίζει την ανάγκη συμπερίληψής τους στη συνεργασία για την ανάπτυξη των προτάσεων της Επιτροπής στον φαρμακευτικό τομέα.

Η σύνοδος ολομέλειάς της η ΕΕτΠ υιοθέτησε επίσης γνωμοδότηση σχετικά με τις εμπειρίες και τα διδάγματα που αντλήθηκαν από τις περιφέρειες και τις πόλεις κατά τη διάρκεια της κρίσης COVID-19, καθώς και ψήφισμα σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 (ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό) και την κλιμάκωση της παραγωγής εμβολίων. Το ψήφισμα περιλαμβάνει έκκληση για «προσωρινή αναστολή των δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας (πατέντες) για φάρμακα και ιατρικές τεχνολογίες για τη θεραπεία ή την πρόληψη λοιμώξεων από τη νόσο COVID-19». Οι συστάσεις που περιλαμβάνονται στη γνωμοδότηση σχετικά με τα διδάγματα που αντλήθηκαν από την κρίση καλύπτουν επίσης μη ιατρικές πτυχές της κρίσης, με ιδιαίτερη έμφαση στις εμπειρίες των αγροτικών και περιφερειακών περιοχών. Η γνωμοδότηση αυτή, η οποία ζητήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα συμβάλει σε μια έκθεση που ετοιμάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

****************

Υπενθυμίζεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών είναι ένα από τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  με εκπροσώπηση από τις περιφερειακές και τοπικές αρχές των χωρών μελών της ΕΕ. Συγκροτήθηκε το 1994, έχει συμβουλευτικό ρόλο στη λήψη αποφάσεων της ΕΕ και τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα υποχρεούνται να ζητούν τις απόψεις της σχετικά με ορισμένα ζητήματα που αφορούν τις πόλεις και τις περιφέρειες. Απαρτίζεται από 329 μέλη που κατέχουν τοπικά η περιφερειακά αιρετά αξιώματα. Το σώμα πραγματοποιεί 6 συνόδους ολομέλειας το χρόνο και συνέρχεται σε μικρότερα σχήματα θεματικών επιτροπών που καλύπτουν τους πιο κάτω τομείς: Ιθαγένεια, Διακυβέρνηση, Θεσμικές και Εξωτερικές Υποθέσεις (CIVEX), Φυσικοί Πόροι (NAT), Περιβάλλον, κλιματική αλλαγή, ενέργεια (ENVE), Πολιτική Εδαφικής Συνοχής και του Προϋπολογισμού της ΕΕ (COTER), Οικονομική Πολιτική (ECON), και Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία, Απασχόληση, Έρευνα και Πολιτισμός (SEDEC).

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών  ενεργεί ως η φωνή των τοπικών και περιφερειακών αρχών της ΕΕ στη διαδικασία χάραξης Ευρωπαϊκών πολιτικών και του νομοθετικού έργου της ΕΕ.


****************


Γραφείο Ένωσης Δήμων

Βρυξέλλες

 

Παρέμβαση Ελένης Λουκαΐδου στη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης

Η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης απασχόλησε την Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος ( ΕΛΚ) στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕΕτΠ), στην παρουσία του Προέδρου της Ομάδας του ΕΛΚ στο Ευρωκοινοβούλιο, Μάνφρεντ Βεμπερ,στις 4 Μαΐου σε τηλεδιάσκεψη .

Η Διάσκεψη στόχο έχει να δώσει στους πολίτες λόγο στη διαμόρφωση των μελλοντικών πολιτικών, ως επίσης στο χειρισμό των προκλήσεων και των προτεραιοτήτων της Ευρώπης. Ταυτόχρονα θα επιδιώξει τη εμβάθυνση της Ευρωπαϊκής δημοκρατίας ενισχύοντας την διασύνδεση μεταξύ των Ευρωπαίων πολιτών και των θεσμικών οργάνων της Ε.Ε, υποβάλλοντας εισηγήσεις στο Συμβούλιο,το Ευρωκοινοβούλιο και την Κομισιόν.

Στην παρέμβασή της, η Ελένη Λουκαΐδου, Δημοτική Σύμβουλος Λευκωσίας, Αντιπρόεδρος της Ομάδας του ΕΛΚ και Επικεφαλής της Κυπριακής Αντιπροσωπείας στην ΕΕτΠ ανέφερε:

“Είναι σχήμα οξύμωρο οι θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη μια να αναζητούν τρόπους επικοινωνίας με τους Ευρωπαίους πολίτες και από την άλλη να μην συμπεριλαμβάνουν στα κέντρα λήψης αποφάσεων το επίπεδο που είναι πιο κοντά στους πολίτες. Το επίπεδο που γνωρίζει καλύτερα τις ανάγκες και τις επιθυμίες τους και το οποίο απολαμβάνει, όπως όλοι γνωρίζουμε, και της μεγαλύτερης εμπιστοσύνης τους. Το ίδιο ισχύει και για την πολιτική μας οικογένεια . Η συζήτηση για το Μέλλον  της Ευρώπης και η αναζήτησή τρόπων που θα καταστήσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση πιο δημοκρατική το επιβάλλουν.

Η Τοπική και Περιφερειακή διάσταση είναι αναγκαία για την ολοκλήρωση της εδαφικής εικόνας και των προτεραιοτήτων των Ευρωπαίων, καθιστώντας την εγγύτητα γεγονός και όχι κούφια λόγια.

Μόνο έτσι η χάραξη πολιτικών θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πολιτών για ευημερία και ανάπτυξη.

Η ΕΕτΠ πρέπει να διεκδικήσει δυναμικά εκ μέρους των Ευρωπαίων πολιτών την εκπροσώπησή της σε όλα τα επίπεδα λήψης αποφάσεων.

Τώρα είναι η ώρα!”

Ένωση Δήμων Κύπρου
6 Μαΐου 2021

Το παράνομο άνοιγμα των Βαρωσίων στην Ολομέλεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών (ΕΕτΠ)

Ανακοίνωση Τύπου της Κυπριακής Αντιπροσωπείας στην Επιτροπή των Περιφερειών

 

Το παράνομο άνοιγμα των Βαρωσίων στην Ολομέλεια της ΕΕτΠ ,

ανάμεσα στις συζητήσεις για τις επιπτώσεις της πανδημίας στις ΤΠΑ,

 τα αποτελέσματα του πρώτου Ευρωπαϊκού Βαρόμετρου, του μηχανισμού στήριξης και

της ανάγκης για ένα Ενισχυμένο  Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας

 

Στην 140η Σύνοδο της ολομέλειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών (ΕΕτΠ), που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά και σε σύνδεση με τις Βρυξέλλες στις 12-14 Οκτωβρίου, ο πρόεδρος της ΕΕτΠ κ Απόστολος Τζιτζικώστας, αναφερόμενος σε επιστολή που έλαβε από το δήμαρχο της κατεχόμενης Αμμοχώστου κ Σίμο Ιωάννου, υπογράμμισε τις ανησυχίες του σχετικά με τις πρόσφατες προκλήσεις της Τουρκίας στα Βαρώσια . Σημείωσε ότι ο  Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ  κ Borrell εξέφρασε τη σοβαρή του ανησυχία για την απόφαση για μονομερές «άνοιγμα» τμήματος της περιφραγμένης περιοχής των Βαρωσίων και ανέφερε ότι έθιξε το θέμα και κατά τη συζήτηση που είχε με τη Γερμανίδα Καγκελάριο κα Μέρκελ την προηγούμενη μέρα.

Σε παρέμβαση της η επικεφαλής της Κυπριακής αντιπροσωπείας στην ΕΕτΠ Κα Ελένη Λουκαΐδου, ευχαρίστησε τον πρόεδρο για την σημαντική αναφορά σε αυτό το θέμα υπογραμμίζοντας ότι είναι ένα θέμα που δεν αφορά μόνο την Κύπρο αλλά και όλη την Ευρώπη εφόσον τα Κυπριακά εδάφη είναι και εδάφη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καταλήγοντας η κ α Λουκαΐδου σημείωσε  ότι θα επανέλθει με το θέμα στην προσεχή συνεδρίαση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕτΠ και ζήτησε από τον Πρόεδρο της ΕΕτΠ να εγείρει το θέμα προς τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Διάφορα μέλη της ΕΕτΠ έλαβαν το λόγο και εξέφρασαν με απόλυτο τρόπο τη διαφωνία τους αναφορικά με τις Τουρκικές ενέργειες και την υποστήριξη τους στο λαό της Αμμοχώστου και  υπογράμμισαν με έμφαση ότι η επίλυση του Κυπριακού αποτελεί επιτακτική αναγκαιότητα. Κλείνοντας τη συζήτηση ο Πρόεδρος της ΕΕτΠ υπογράμμισε ότι είναι πια ώρα για δυναμική αντίδραση στις προκλήσεις της Τουρκίας, και ότι η Ευρώπη δε μπορεί να επιτρέπει τέτοιες ενέργειες χωρίς αντίδραση.

Κατά την 140η σύνοδο ολομέλειας της ΕΕτΠ συζητήθηκαν επίσης μεταξύ άλλων η επίδραση της πανδημίας COVID-19 στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές (ΤΠΑ), τα αποτελέσματα του Ευρωπαϊκού Βαρομέτρου, ο μηχανισμός στήριξης και η ανάγκη συμμετοχής των ΤΠΑ στις διαδικασίες απόφασης για τη διοχέτευση των κονδυλίων , καθώς και η πρόταση της ΕΕτΠ για τη δημιουργία ενός Ενισχυμένου Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ για την αντιμετώπιση μελλοντικών πανδημιών και καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

Την σύνοδο προσφώνησε η Γερμανίδα καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ η οποία παρουσίασε τις προτεραιότητες της γερμανικής Προεδρίας της ΕΕ, συζήτησε το ρόλο των τοπικών και περιφερειακών αρχών στην ανάκαμψη της Ευρώπης και αντάλλαξε απόψεις με τα μέλη της ΕτΠ για το μέλλον της Ευρώπης.  Απευθυνόμενος προς τη Γερμανίδα Καγκελάριο ο πρόεδρος της ΕΕτΠ εξέφρασε τις βασικές προσδοκίες  των περιφερειών και των πόλεων, δήλωσε μεταξύ άλλων ότι 300 περιφέρειες και 90.000 δήμοι είναι τα δημοκρατικά θεμέλια της ΕΕ και το δίχτυ ασφαλείας της και ότι οι τοπικοί και περιφερειακοί ηγέτες, βρίσκονται στην πρώτη γραμμή για την καταπολέμηση της πανδημίας.  Τόνισε δε ότι εάν η Ευρώπη θέλει να συνδεθεί καλύτερα με τους πολίτες της Ένωσης για να βρεθούν συγκεκριμένες λύσεις στις ανάγκες τους, οι περιφερειακοί και τοπικοί ηγέτες πρέπει να έχουν μεγαλύτερο λόγο στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ. «Χρειαζόμαστε ένα Ευρωπαϊκό Σπίτι της Δημοκρατίας με τρεις διαστάσεις όπου όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης – ΕΕ, εθνικό και περιφερειακό / τοπικό – εργάζονται μαζί, για τους ανθρώπους και πιο κοντά στους ανθρώπους. Πιστεύουμε στο γερμανικό σύνθημα Gemeinsam – Μαζί. Μαζί μπορούμε να οικοδομήσουμε μια πιο ανθεκτική, δημοκρατική, βιώσιμη και ανθρώπινη Ευρώπη », είπε.

Η Σύνοδος Ολομέλειας της ΕΕτΠ συζήτησε επίσης το πώς η πολιτική συνοχής της ΕΕ και η κοινή διαχείριση της θα μπορούσαν να ενισχύσουν την ανάκαμψη της Ευρώπης. Το Ετήσιο Περιφερειακό και Τοπικό Βαρόμετρο της ΕΕτΠ δείχνει ότι η πανδημία του κορονοϊού διευρύνει τις υπάρχουσες κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες στην ΕΕ. Το πρώτο Περιφερειακό και Τοπικό Βαρόμετρο* για όλη την ΕΕ – που εκπόνησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών – προειδοποιεί ότι η πανδημία Coronavirus επηρεάζει σημαντικά τα έσοδα των εθνικών αρχών: μόνο στην Ιταλία, τη Γερμανία και τη Γαλλία, οι απώλειές θα μπορούσαν να ανέλθουν συνολικά σε 30 δισεκατομμύρια ευρώ το 2020. Η κρίση διευρύνει επίσης τις κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες στα εδάφη της ΕΕ. Η έκθεση προειδοποιεί ότι η κρίση κινδυνεύει να δημιουργήσει μια «χαμένη γενιά COVID», και επισημαίνει σοβαρές ανισότητες μεταξύ των περιφερειακών συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης. Το αυξανόμενο χάσμα μεταξύ αγροτικών και αστικών περιοχών αποτελεί επίσης σαφή απειλή για τη συνοχή της ΕΕ.

Παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα του Περιφερειακού και Τοπικού Βαρόμετρου*, ο Πρόεδρος της ΕΕτΠ δήλωσε «ότι μόνο λαμβάνοντας τον παλμό των κοινοτήτων μας μπορούμε να αποφασίσουμε πόσο αποτελεσματική ήταν η ΕΕ επί τόπου, και τι πρέπει να κάνει η ΕΕ για να βοηθήσει τις περιφέρειες, τις πόλεις και τα χωριά της. Το Βαρόμετρο αυτό μας επιβεβαιώνει ότι η πανδημία μας έχει πλήξει όλους. Πάνω από το 90% των περιφερειών και των δήμων της ΕΕ αναμένουν μείωση των εσόδων τους».   Η πολιτική συνοχής της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του μέσου REACT EU και των απλουστεύσεων των διαδικασιών μέσω της πρωτοβουλίας Coronavirus Response Investment Initiative (CRII), αποτελούν κλειδί για την καταπολέμηση αυτής της τάσης και την αιχμή της οικονομικής και κοινωνικής ανάκαμψης της Ευρώπης, καθώς και για την οικοδόμηση ανθεκτικότητας και την υπέρβαση των περιφερειακών ανισοτήτων. Καταλήγοντας υπογράμμισε ότι η αλληλεγγύη είναι θεμελιώδης αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με την παρέμβαση της πολιτικής συνοχής στις περιφέρειες και τις πόλεις μας για την αντιμετώπιση της πανδημίας, η ΕΕ έχει δείξει ότι μπορεί να τηρήσει τις υποσχέσεις της. Υπενθύμισε δε ότι αυτό που έχουν αποδείξει οι διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό μεσούσης της κρίσης, είναι ότι η πολιτική συνοχής είναι πιο ουσιαστική από ποτέ .

Η Πρόεδρος της Κομισιόν κα von der Leyen, η οποία προσφώνησε την Σύνοδο, αναφερόμενη στα αποτελέσματα του Βαρομέτρου σημείωσε ότι οι Τοπικές Αρχές ήταν η πρώτη γραμμή άμυνας όταν πληγήκαμε από την κρίση υπογραμμίζοντας ότι οι πόροι της πρωτοβουλίας «Next Generation EU» θα στοχεύουν στην ανθεκτικότητα των συστημάτων υγείας σε όλη την Ένωση. Τα ευρωπαϊκά ταμεία θα επιτρέψουν επενδύσεις σε νέα νοσοκομεία, καλύτερο εξοπλισμό και ισχυρότερα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης.

 

Ανακοίνωση της αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών

Υπερψήφιση τροπολογιών της κυπριακής αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών και ομόφωνη υιοθέτηση της Γνωμοδότησης για την Ενταξιακή Πορεία της Τουρκίας.

Νέα θητεία στην Επιτροπή των Περιφερειών με Έλληνα Πρόεδρο για πρώτη φορά στα χρονικά της ΕΕτΠ.

 

Στην 138η Σύνοδο της ολομέλειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών (ΕΕτΠ), που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 11-12 Φεβρουαρίου, υπερψηφίστηκαν οι κυπριακές τροπολογίες στη Γνωμοδότηση της ΕΕτΠ που αφορά την ετήσια έκθεση της Κομισιόν για τη Διεύρυνση/Τουρκία, οι οποίες κατατέθηκαν από την επικεφαλής της Κυπριακής Αντιπροσωπείας κυρία Ελένη Λουκαΐδου, σε πλήρη συνεννόηση και συνεργασία με τη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κύπρου στην ΕΕ, και συνυπογράφτηκαν από όλα τα Μέλη της κυπριακής αντιπροσωπείας και εξέχοντα μέλη της ΕΕτΠ από διάφορες πολιτικές ομάδες.

Η κυρία Ελένη Λουκαΐδου, κατέθεσε σειρά τροπολογιών στο κείμενο της Γνωμοδότησης για τη Διεύρυνση/Τουρκία, οι οποίες έγιναν αποδεκτές  από τον εισηγητή και υιοθετήθηκαν με συντριπτική πλειοψηφία. Οι τροπολογίες αυτές, ενέταξαν στο κείμενο της γνωμοδότησης που αφορά την Τουρκία, σε τρία σημεία της Γνωμοδότησης τα ακόλουθα:

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών […]

  1. σημειώνει τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων του Ιουνίου 2018, στα οποία αναφέρεται ότι οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις της Τουρκίας έχουν ουσιαστικά παγώσει, ότι δεν μπορεί να εξεταστεί το ενδεχόμενο ανοίγματος ή κλεισίματος άλλων κεφαλαίων και ότι, επί του παρόντος, δεν μπορούν να προβλεφθούν περαιτέρω εργασίες για τον εκσυγχρονισμό της τελωνειακής ένωσης· διαπιστώνει με λύπη ότι η Τουρκία εξακολουθεί να μην συμμορφώνεται με τις διατάξεις του πρόσθετου πρωτοκόλλου που συνήφθη στη συμφωνία σύνδεσης με την ΕΕ και να μην αναγνωρίζει την Κυπριακή Δημοκρατία· επαναλαμβάνει, επιπλέον, στο πλαίσιο αυτό, τις προηγούμενες ανησυχίες και συστάσεις της σχετικά με την Κύπρο, οι οποίες διατυπώθηκαν λεπτομερώς στη γνωμοδότησή της με θέμα τη Δέσμη μέτρων του 2018 για τη διεύρυνση· διαπιστώνει επίσης με λύπη ότι παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Τουρκία να σταματήσει τις παράνομες δραστηριότητές της στην Ανατολική Μεσόγειο, η Τουρκία συνεχίζει τις επιχειρήσεις εξορύξεων εντός των κυπριακών χωρικών υδάτων· επίσης, επιβεβαιώνει την πλήρη αλληλεγγύη της προς την Κύπρο όσον αφορά τη διεθνή αναγνώριση, την κυριαρχία και τα δικαιώματά της βάσει του διεθνούς δικαίου·
  2. υπενθυμίζει τη σημασία του καθεστώτος των Βαρωσίων όπως ορίζεται σε προηγούμενα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, συμπεριλαμβανομένου του ψηφίσματος 550 (1984) και του ψηφίσματος 789 (1992) και επαναλαμβάνει ότι δεν πρέπει να πραγματοποιούνται ενέργειες που δεν συνάδουν με τα ψηφίσματα αυτά·

Για την αποδοχή και υπερψήφιση των πιο πάνω τροπολογιών της κυπριακής αντιπροσωπείας η Επικεφαλής και τα μέλη της στην ΕΕτΠ,  κατάφεραν να κερδίσουν τις θετικές ψήφους από όλες της πολιτικές ομάδες της ΕΕτΠ καθώς και την σύμφωνη άποψη του Εισηγητή της Γνωμοδότησης , κυρίου Jaroslav Hlinka, Δημάρχου της πόλης Košice-Juh της Σλοβακίας.

Στη 138η Σύνοδο Ολομέλειας της ΕΕτΠ την Κυπριακή Αντιπροσωπεία αποτέλεσαν: η Επικεφαλής, κα Ελένη Λουκαΐδου, Δημοτικός Σύμβουλος Λευκωσίας,  και τα μέλη κκ. Νίκος Αναστασίου, Δήμαρχος Κάτω Πολεμιδιών, Άντρος Καραγιάννης, Δήμαρχος Δερύνειας, Σταύρος Σταυρινίδης, Δημοτικός Σύμβουλος Στροβόλου, και Λούης Κουμενίδης, Πρόεδρος Κοινοτικού Συμβουλίου Κάτω Λευκάρων.

Η 138η Σύνοδος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών αποτέλεσε την καταστατική σύνοδο της ΕΕτΠ για τη νέα θητεία 2020-2025. Η κυπριακή αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών έχει έξι πλήρη μέλη, από τα 329 από τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ και έξι  «αναπληρωματικά μέλη». Τα μέλη της κυπριακής αντιπροσωπείας είναι:

 

 

 

Επικεφαλής, Ελένη Λουκαΐδου, δημοτικός σύμβουλος Δήμου Λευκωσίας, η οποία  επανεξελέγηκε ως αντιπρόεδρος της πολιτικής ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος.

 

 

 

 

Σταύρος Σταυρινίδης, δημοτικός σύμβουλος του Δήμου Στροβόλου και μέλος του Προεδρείου της ΕΕτΠ.

 

 

 

 

 

Νίκος Αναστασίου, Δήμαρχος Κάτω Πολεμιδιών.

 

 

 

 

 

Άντρος Καραγιάννης, Δήμαρχος Δερύνειας.

 

 

 

 

Λούης Κουμενίδης, Πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου Κάτω Λευκάρων.

Χρηστάκης Μελετιές, Πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου Κοκκινοτριμιθιάς.

 

Στην εναρκτήρια σύνοδο ολομέλειας της ΕΕτΠ για τη νέα θητεία 2020-2025, πραγματοποιήθηκε επίσης η εκλογή του Προέδρου του σώματος που για πρώτη φορά στη ιστορία της ΕΕτΠ θα είναι από την Ελλάδα. Ο κύριος Απόστολος Τζιτζικώστας, Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας  (Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα), θα είναι επικεφαλής της ΕΕτΠ για τα πρώτα δυόμισι χρόνια. Ο κύριος Vasco Cordeiro, κυβερνήτης των πορτογαλικών νησιών των Αζορών, ως υποψήφιος της δεύτερης μεγαλύτερης ομάδας, του Κόμματος των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών θα προεδρεύσει του σώματος κατά το δεύτερο ήμισυ της παρούσας θητείας. Ο κ. Τζιτζικώστας προσφωνώντας τη σύνοδο,  είπε στα μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών ότι η πράσινη διαπραγμάτευση της ΕΕ με στόχο να καταστεί η ΕΕ ουδέτερη για το κλίμα μέχρι το 2050 θα είναι κεντρική για το έργο της και για την ΕΕτΠ όπως θα είναι και το θέμα της μετανάστευσης.

 

Υπενθυμίζεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών είναι ένα από τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  με εκπροσώπηση από τις περιφερειακές και τοπικές αρχές των χωρών μελών της ΕΕ. Συγκροτήθηκε το 1994, έχει συμβουλευτικό ρόλο στη λήψη αποφάσεων της ΕΕ και τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα υποχρεούνται να ζητούν τις απόψεις της σχετικά με ορισμένα ζητήματα που αφορούν τις πόλεις και τις περιφέρειες. Απαρτίζεται από 329 μέλη που κατέχουν τοπικά η περιφερειακά αιρετά αξιώματα. Το σώμα πραγματοποιεί 6 συνόδους ολομέλειας το χρόνο και συνέρχεται σε μικρότερα σχήματα θεματικών επιτροπών που καλύπτουν τους πιο κάτω τομείς: Ιθαγένεια, Διακυβέρνηση, Θεσμικές και Εξωτερικές Υποθέσεις (CIVEX), Φυσικοί Πόροι (NAT), Περιβάλλον, κλιματική αλλαγή, ενέργεια (ENVE), Πολιτική Εδαφικής Συνοχής και του Προϋπολογισμού της ΕΕ (COTER), Οικονομική Πολιτική (ECON), και Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία, Απασχόληση, Έρευνα και Πολιτισμός (SEDEC).

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών  ενεργεί ως η φωνή των τοπικών και περιφερειακών αρχών της ΕΕ στη διαδικασία χάραξης Ευρωπαϊκών πολιτικών και του νομοθετικού έργου της ΕΕ.

 

 

Γραφείο Ένωσης Δήμων
Βρυξέλλες

8η Σύνοδος Κορυφής των Πόλεων και των Περιφερειών της ΕΕ που πραγματοποιήθηκε στο Βουκουρέστι στις 14-15 Μαρτίου 2019

Για μία ανανεωμένη Ευρώπη με ισχυρότερο ρόλο για τις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές καλούν οι πόλεις και οι περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Με την υιοθέτηση διακήρυξης με τίτλο “Η οικοδόμηση της ΕΕ από την βάση της με τις περιφέρειες και τις πόλεις μας” έληξε σήμερα η 8η Σύνοδος Κορυφής των Πόλεων και των Περιφερειών της ΕΕ, την οποία διοργάνωσαν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών και η Ρουμανική Προεδρεία της Ένωσης,  στο Βουκουρέστι στις 14-15 Μαρτίου 2019,  και η οποία συγκέντρωσε εκατοντάδες τοπικούς και περιφερειακούς άρχοντες από όλες τις γωνιές της Ένωσης.  Κύριο θέμα της Διάσκεψης το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενόψει των ευρωεκλογών του προσεχούς Μαΐου και του νέου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2021-2027,  και μέσα στο πλαίσιο των πολιτικών, κοινωνικών και οικονομικών προκλήσεων και των εξελίξεων με την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση(BREXIT).

 

Η Διακήρυξη του Βουκουρεστίου απευθύνει έκκληση προς τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ για ενίσχυση του ρόλου των Περιφερειών και των Πόλεων της Ευρώπης, προκειμένου να ενδυναμωθούν οι δημοκρατικές διαδικασίες και να επανασυνδεθεί το Ευρωπαϊκό όραμα με τους πολίτες της Ένωσης. Παράλληλα η διακήρυξη καλεί την ΕΕ να συμφωνήσει σύντομα έναν φιλόδοξο προϋπολογισμό της ΕΕ που θα επιτρέψει στις περιφέρειες και τις πόλεις να προωθήσουν την κοινωνική ένταξη, να καταστούν ουδέτερες όσο αφορά τις εκπομπές άνθρακα και να επιτύχουν τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ.

 

Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών κ. Karl-Heinz Lambertz προσφωνώντας την υιοθέτηση της Διακήρυξης, υπογράμμισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται τις πόλεις και τις περιφέρειές τόσο όσο οι πόλεις και οι περιφέρειες χρειάζονται μια δυνατή Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης πρέπει να εργαστούν αναλαμβάνοντας το ρόλο τους και τις ευθύνες τους, δήλωσε,  ώστε η ΕΕ να γίνει πιο ορατή, πιο αποτελεσματική, πιο δημοκρατική και να έλθει πιο κοντά στους πολίτες της. Με γνώμονα τις θεμελιώδεις αξίες της ΕΕ για συνοχή, ενότητα και αλληλεγγύη, οι Ευρωπαίοι πολίτες έχουν  ανάγκη ενός νέου ευρωπαϊκού ‘συμβολαίου’ που θα ενισχύσει το πλέον αξιόπιστο επίπεδο διακυβέρνησης, δηλαδή το ένα εκατομμύριο τοπικούς και περιφερειακούς ηγέτες. Αυτό προϋποθέτει τον επαρκή εξοπλισμό των ΤΠΑ με τα σωστά οικονομικά μέσα και το ρόλο που τους αρμόζει με ενισχυμένη συμμετοχή στη διαδικασία λήψης αποφάσεων στην ΕΕ.

 

Παράλληλα, υπογραμμίστηκε η ανάγκη αποκατάστασης της εμπιστοσύνης του Ευρωπαίου πολίτη στο όραμα της Ευρωπαϊκής  Ένωσης του μέλλοντος. Ο μόνος τρόπος για να επιτευχθεί αυτό είναι η ενίσχυση των δεσμών και των δραστηριοτήτων με και για τους νέους.  Και οι τοπικοί και περιφερειακοί παράγοντες βρίσκονται στην καλύτερη θέση για να προωθήσουν και να υλοποιήσουν τις αλλαγές αυτές, εφόσον είναι οι πόλεις και οι περιφέρειες που έχουν πιο άμεση επαφή με την καθημερινότητα των πολιτών και αντιμετωπίζουν τις κοινωνικές προκλήσεις επιδιώκοντας τη βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών με τη Διακήρυξη αυτή ζητά την αύξηση του επόμενου πολυετούς προϋπολογισμού της ΕΕ 2021-2027 από 1% σε 1,3% του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος της ΕΕ των 27. Συμβάλλει επίσης με την δημιουργία του Συνασπισμού για τη Συνοχή (#CohesionAlliance) – ενός συνασπισμού εκείνων που πιστεύουν ότι η πολιτική συνοχής της ΕΕ πρέπει να συνεχίσει να αποτελεί πυλώνα του μέλλοντος της ΕΕ. O Συνασπισμός για τη Συνοχή δημιουργήθηκε μέσω συνεργασίας με τις κορυφαίες ευρωπαϊκές ενώσεις τοπικών και περιφερειακών αρχών και ζητά από τον προϋπολογισμό της ΕΕ μετά το 2020 να καταστήσει την πολιτική συνοχής ισχυρότερη, πιο αποτελεσματική, ορατή και διαθέσιμη για κάθε περιοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Η Διακήρυξη του Βουκουρεστίου θα κατατεθεί ως θέση των Περιφερειών και των Πόλεων της Ευρώπης στους αρχηγούς των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και στη Ευρωπαϊκή Σύνοδο των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων που θα συγκεντρωθούν στο Sibiu της Ρουμανίας, στις 9 Μαΐου για να συζητήσουν το μέλλον της ΕΕ.

 

Την 8η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Κορυφής για τις Περιφέρειες και τις Πόλεις, προσφώνησε επίσης ο κύριος διαπραγματευτής της ΕΕ για το BREXIT κύριος Michel Barnier , ο οποίος κάλεσε τις περιφέρειες και τις πόλεις της ΕΕ να εντείνουν τις προετοιμασίες τους για οποιαδήποτε ενδεχόμενη έκβαση των συνομιλιών σχετικά με την απόσυρση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ. Παράλληλα, ο κ Barnier υπογράμμισε ότι η διαδικασία αυτή δεν έχει νικητές πάρα μόνο ηττημένους. Σημείωσε ότι η διαδικασία των διαπραγματεύσεων αυτών έχει χαράξει σημαντικά διδάγματα, και πάνω από όλα τη συνειδητοποίηση ότι  χρειαζόμαστε μια Ευρώπη που να αφουγκράζεται από κοντά τους πολίτες της και την ανάγκη της αλληλεγγύης και της σκληρής δουλειάς από κοινού  για ένα επιτυχημένο μέλλον  της ΕΕ .

 

Από πλευράς της η ΕΕτΠ έχει εγκρίνει δύο ψηφίσματα σχετικά με το Brexit – τον Μάρτιο του 2017 και τον Μάιο του 2018 – στα οποία τόνισε την ανάγκη να αποφευχθεί η ανέγερση σκληρών συνόρων στην Ιρλανδία, να προστατευθούν τα δικαιώματα των ευρωπαίων και βρετανών πολιτών και να εξασφαλιστεί ότι οι τοπικές και οι περιφερειακές κυβερνήσεις δεν θα αφεθούν να αντιμετωπίσουν μόνες τους τις όποιες επιπτώσεις του Brexit. Παράλληλα η ΕΕτΠ υποστηρίζει μια στενή μελλοντική σχέση με τις ΤΠΑ του Ηνωμένου Βασίλειου που να επιτρέπει στενή συνεργασία με περιφέρειες, πόλεις, επιχειρήσεις και πανεπιστήμια.

 

Στην 8η Σύνοδο Κορυφής των Πόλεων και των Περιφερειών της ΕΕ την Κυπριακή Αντιπροσωπεία αποτέλεσαν: η Επικεφαλής, κα Ελένη Λουκαΐδου, Δημοτικός Σύμβουλος Λευκωσίας,  και τα μέλη κκ. Νίκος Αναστασίου, Δήμαρχος Κάτω Πολεμιδιών, Άντρος Καραγιάννης, Δήμαρχος Δερύνειας, Σταύρος Σταυρινίδης, Δημοτικός Σύμβουλος Στροβόλου, και Λούης Κουμενίδης, Πρόεδρος Κοινοτικού Συμβουλίου Κάτω Λευκάρων. Επίσης στα πλαίσια της 8ης Συνόδου των Πόλεων και Περιφερειών έλαβαν ως προσκεκλημένοι απο την ΕΕτΠ σε ειδική εκδήλωση για Νεαρούς Πολιτικούς της ΕΕ, οι δημοτικοί σύμβουλοι Λευκωσίας, Ισαμπέλλα Τύμβιου και Γιώργος Παναγιώτου.

 

 

****************

Υπενθυμίζεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών είναι ένα από τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  με εκπροσώπηση από τις περιφερειακές και τοπικές αρχές των χωρών μελών της ΕΕ. Απαρτίζεται από 350 μέλη που κατέχουν τοπικά η περιφερειακά αιρετά αξιώματα. Το σώμα πραγματοποιεί 6 συνόδους ολομέλειας το χρόνο και συνέρχεται σε μικρότερα σχήματα θεματικών επιτροπών που καλύπτουν τους πιο κάτω τομείς: Ιθαγένεια, Διακυβέρνηση, Θεσμικές και Εξωτερικές Υποθέσεις (CIVEX), Φυσικοί Πόροι (NAT), Περιβάλλον, κλιματική αλλαγή, ενέργεια (ENVE), Πολιτική Εδαφικής Συνοχής και του Προϋπολογισμού της ΕΕ (COTER), Οικονομική Πολιτική (ECON), και Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία, Απασχόληση, Έρευνα και Πολιτισμός (SEDEC).

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών  ενεργεί ως η φωνή των τοπικών και περιφερειακών αρχών της ΕΕ στη διαδικασία χάραξης Ευρωπαϊκών πολιτικών και του νομοθετικού έργου της ΕΕ.

 

Δελτίο Τύπου 132ης Συνόδου της Ολομέλειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών

Υπερψήφιση τροπολογιών της κυπριακής αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών και ομόφωνη υιοθέτηση της Γνωμοδότησης για την Ενταξιακή Πορεία της Τουρκίας.

 

Στην 132η Σύνοδο της ολομέλειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών (ΕΕτΠ), που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 5-6 Δεκεμβρίου, υπερψηφίστηκαν οι κυπριακές τροπολογίες στη Γνωμοδότηση της ΕΕτΠ που αφορά την ετήσια έκθεση της Κομισιόν για τη Διεύρυνση/Τουρκία, οι οποίες κατατέθηκαν από την επικεφαλής της Κυπριακής Αντιπροσωπείας κυρία Ελένη Λουκαΐδου, σε πλήρη συνεννόηση και συνεργασία με τη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κύπρου στην ΕΕ, και συνυπογράφτηκαν από όλα τα Μέλη της κυπριακής αντιπροσωπείας και εξέχοντα μέλη της ΕΕτΠ από διάφορες πολιτικές ομάδες.

 

Η κυρία Ελένη Λουκαΐδου, Δημοτικός Σύμβουλος Λευκωσίας, κατέθεσε σειρά τροπολογιών στο κείμενο της Γνωμοδότησης για τη Διεύρυνση/Τουρκία, οι οποίες έγιναν αποδεκτές  από τον εισηγητή και υιοθετήθηκαν με συντριπτική πλειοψηφία. Οι τροπολογίες αυτές, ενέταξαν στο κείμενο της γνωμοδότησης που αφορά την Τουρκία, σε τρία σημεία της Γνωμοδότησης τα ακόλουθα:

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών […]

 (46) Διαφωνεί με το γεγονός ότι η Τουρκία εξακολουθεί να μην συμμορφώνεται με τις διατάξεις του πρόσθετου πρωτοκόλλου που συνήφθη στη συμφωνία σύνδεσης με την ΕΕ και να μην αναγνωρίζει την Κυπριακή Δημοκρατία· ενθαρρύνει, στηρίζει και ζητεί μια δίκαιη, συνολική και βιώσιμη λύση του κυπριακού προβλήματος βάσει των σχετικών ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και του κεκτημένου της ΕΕ και καλεί την Τουρκία να δεσμευθεί  και να συμβάλει σε μια τέτοια διευθέτηση· χαιρετίζει τα θετικά βήματα για την εξεύρεση μιας αμοιβαία αποδεκτής λύσης καθώς και τις προσπάθειες των Ηνωμένων Εθνών για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων·

 

(47)καλεί την Τουρκία να δεσμευθεί απερίφραστα  όσον αφορά την τήρηση σχέσεων καλής γειτονίας με όλους τους γείτονες της· τονίζει την ανάγκη σεβασμού του δικαιώματος όλων των κρατών μελών να συνάπτουν διμερείς συμφωνίες και να ερευνούν και να αξιοποιούν τους φυσικούς τους πόρους, σύμφωνα με το κεκτημένο της ΕΕ και το διεθνές δίκαιο· τονίζει επίσης την ανάγκη σεβασμού της εθνικής κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων  των κρατών μελών επι των ΑΟΖ, των χωρικών υδάτων και του εναέριου χώρου τους·

 

(48) καλεί την Τουρκία να αρχίσει να αποσύρει τις δυνάμεις της από την Κύπρο και να μεταβιβάσει την περίκλειστη περιοχή της Αμμοχώστου στη διοίκηση των Ηνωμένων Εθνών σύμφωνα με το ψήφισμα 550(1984) του ΣΑΗΕ· υπογραμμίζει ότι τέτοια μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης αποτελούν ευκαιρία για την οικονομική, κοινωνική και περιφερειακή ανάπτυξη και των δύο κοινοτήτων· σημειώνει ότι ο διάλογος εντός της κοινωνίας των πολιτών  στις τοπικές κοινότητες μπορεί να ενισχύσει τη συμφωνία·

 

Για την αποδοχή και υπερψήφιση των πιο πάνω τροπολογιών της κυπριακής αντιπροσωπείας η Επικεφαλής και τα μέλη της στην ΕΕτΠ,  κατάφεραν να κερδίσουν τις θετικές ψήφους από όλες της πολιτικές ομάδες της ΕΕτΠ καθώς και την σύμφωνη άποψη του Εισηγητή της Γνωμοδότησης , κυρίου Franco Iacop, μέλους του Περιφερειακού Συμβουλίου Φριούλι-Ιουλιανής Βενετίας της Ιταλίας.

 

Στη 132η Σύνοδο Ολομέλειας της ΕΕτΠ την Κυπριακή Αντιπροσωπεία αποτέλεσαν: η Επικεφαλής, κα Ελένη Λουκαΐδου, Δημοτικός Σύμβουλος Λευκωσίας,  και τα μέλη κκ. Νίκος Αναστασίου, Δήμαρχος Κάτω Πολεμιδιών, Άντρος Καραγιάννης, Δήμαρχος Δερύνειας, Σταύρος Σταυρινίδης, Δημοτικός Σύμβουλος Στροβόλου, και Λούης Κουμενίδης, Πρόεδρος Κοινοτικού Συμβουλίου Κάτω Λευκάρων.

 

Η 132η Σύνοδος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών υιοθέτησε επίσης σειρά άλλων Γνωμοδοτήσεων σχετικά με θέματα που αφορούν το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ειδικότερα ενόψει των Ευρωεκλογών τον προσεχή Μάιο, την επικείμενη αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση (ΒΡΕΧΙΤ) και διάφορες άλλες Πολιτικές της Ένωσης οι οποίες αφορούν και επηρεάζονται άμεσα από τη συζήτηση για την υιοθέτηση του νέου Πολυετούς Δημοσιονομικού Προγράμματος της Ένωσης για την περίοδο 2020-2027, όπως, η «Πολιτική Συνοχής», «Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ταμείο Συνοχής», το «Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+)»  και την «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία».

 

Όσο αφορά το μέλλον της Πολιτικής Συνοχής, οι βελτιώσεις και οι νομοθετικές τροποποιήσεις των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πολιτική συνοχής 2021-2027, περιλαμβάνονται σε τέσσερις διαφορετικές γνωμοδοτήσεις που υπογραμμίζουν ότι για να μειωθούν οι ανισότητες και να παρασχεθούν περισσότερες ευκαιρίες σε όλους τους ευρωπαίους πολίτες, η ΕΕΤΠ καλεί για μια Πολιτική Συνοχής που να είναι πιο προσιτή, ευκολότερη, πιο ευέλικτη και να μην χρησιμοποιείται για κυρώσεις ή κίνητρα για την επίτευξη άλλων στόχων πέραν της αειφόρου ανάπτυξης. Κατά την επόμενη δεκαετία, η Πολιτική Συνοχής, είναι και θα παραμείνει το βασικό εργαλείο της ΕΕ για την προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής. Η ΕΕτΠ υπογράμμισε  ότι με τη συμμετοχή των τοπικών φορέων σε κοινές στρατηγικές ανάπτυξης, η αξία της ΕΕ καθίσταται ορατή και απτή σε κάθε κοινότητα. Επιβεβαίωσε μάλιστα έντονα την αντίθεσή της στην πρόταση της Κομισιόν για περικοπή κατά 10% στο μελλοντικό προϋπολογισμό (από το σημερινό προϋπολογισμό ύψους 373 δισ. Ευρώ ο οποίος ισχύει μέχρι το 2020). Οι τοπικοί ηγέτες υπέβαλαν συγκεκριμένες προτάσεις για να καταστεί η Πολιτική Συνοχής πιο αποτελεσματική. Αυτές οι προτάσεις σκοπεύουν στο να εκσυγχρονίσουν, να απλουστεύσουν και να βελτιώσουν την Πολιτική Συνοχής, αποδεικνύοντας παράλληλα την δέσμευση των Περιφερειών και των Πόλεων της Ευρώπης να ενισχύσουν αυτήν την πολιτική, ώστε να είναι κατάλληλη και ανθεκτική για το μέλλον. Παράλληλα αποσκοπούν στο να διασφαλίσουν ότι η ΕΕ θα έχει τον αντίκτυπο τον οποίο αναμένουν οι ευρωπαίοι πολίτες και θα επιτρέψει την αποτελεσματική αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Ένωση , όχι μόνο σήμερα, αλλά και στο μέλλον.

 

Σχετικά με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+) η Γνωμοδότηση που υιοθέτησε η ΕΕτΠ χαιρετίζει την άμεση σύνδεση μεταξύ του ΕΚΤ + και του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων ως μέσου για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής κοινωνικής διάστασης του ευρωπαϊκού εξαμήνου και της πολιτικής συνοχής . Οι περιφέρειες και οι πόλεις ζητούν μέσα από τη Γνωμοδότηση τους αυτή να ενισχυθεί η σύνδεση με τις ειδικές για κάθε χώρα συστάσεις που διατυπώθηκαν από την Κομισιόν στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού εξαμήνου, μόνο για την καλύτερη επίτευξη αυτής της προτεραιότητας και όχι για την επίτευξη διαφορετικών στόχων. Η κοινωνική συνοχή πρέπει να παραμείνει ο βασικός στόχος του ΕΚΤ+ και οι ανάγκες των πολιτών πρέπει να έχουν προτεραιότητα στους σχεδιασμούς για το μέλλον.

 

 

Υπενθυμίζεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών είναι ένα από τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  με εκπροσώπηση από τις περιφερειακές και τοπικές αρχές των χωρών μελών της ΕΕ. Απαρτίζεται από 350 μέλη που κατέχουν τοπικά η περιφερειακά αιρετά αξιώματα. Το σώμα πραγματοποιεί 6 συνόδους ολομέλειας το χρόνο και συνέρχεται σε μικρότερα σχήματα θεματικών επιτροπών που καλύπτουν τους πιο κάτω τομείς: Ιθαγένεια, Διακυβέρνηση, Θεσμικές και Εξωτερικές Υποθέσεις (CIVEX), Φυσικοί Πόροι (NAT), Περιβάλλον, κλιματική αλλαγή, ενέργεια (ENVE), Πολιτική Εδαφικής Συνοχής και του Προϋπολογισμού της ΕΕ (COTER), Οικονομική Πολιτική (ECON), και Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία, Απασχόληση, Έρευνα και Πολιτισμός (SEDEC).

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών  ενεργεί ως η φωνή των τοπικών και περιφερειακών αρχών της ΕΕ στη διαδικασία χάραξης Ευρωπαϊκών πολιτικών και του νομοθετικού έργου της ΕΕ.

Επιστροφή μίας έδρας στην Κυπριακή Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕΕτΠ) προτείνει η Κομισιόν

Η Επικεφαλής της Κυπριακής Αντιπροσωπείας την ΕΕτΠ κα Ελένη Λουκαΐδου, σε πλήρη συντονισμό με την Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κύπρου στην ΕΕ και το Υπουργείο Εξωτερικών, έστειλε τον περασμένο Μάιο επιστολή προς τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών (ΕΕτΠ) κύριο Karl Heinz Lambertz, ζητώντας όπως ζητηθεί την Κομισιόν η επιστροφή της έδρας που έχασε η Κύπρος στην ΕΕτΠ το 2015 με την προσχώρηση της Κροατίας στην Ένωση, ενόψει της κένωσης 24 εδρών στο Ευρωπαϊκό Όργανο ως αποτέλεσμα της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου (BREXIT). Μαζί με την Κύπρο, έδρες είχαν χάσει επίσης το Λουξεμβούργο και η Εσθονία.

Οι ενέργειες αυτές έφεραν ως αποτέλεσμα την πρόσφατη απόφαση του Κολλεγίου των Επιτρόπων της Κομισιόν να προτείνει προς το Συμβούλιο, την επιστροφή των εδρών των τριών χωρών.

Συγκεκριμένα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε στις 28 Νοεμβρίου δύο προτάσεις για την αλλαγή της σύνθεσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών και της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών και η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή έχουν σήμερα 350 έδρες και η θητεία τους θα λήξει στις 25 Ιανουαρίου 2020 και 20 Σεπτεμβρίου 2020 αντίστοιχα. Συνεπώς, είναι απαραίτητο το Συμβούλιο να εκδώσει απόφαση για τη σύνθεση των δύο επιτροπών, καθώς η απόσυρση του Ηνωμένου Βασιλείου θα οδηγήσει σε 24 κενές θέσεις, στις 30 Μαρτίου 2019.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε να δοθεί στην Κύπρο, στην Εσθονία και στο Λουξεμβούργο επιπλέον έδρα και στις δύο επιτροπές, καθώς αυτά τα τρία κράτη μέλη έχασαν έδρα μετά από προηγούμενη απόφαση το 2015 σχετικά με τη σύνθεση των επιτροπών λόγω της προσχώρησης της Κροατίας.

Οι υπόλοιπες θέσεις του Ηνωμένου Βασιλείου στα δύο όργανα θα αφεθούν κενές, ως αποθεματικό για πιθανές μελλοντικές διευρύνσεις. Αυτό θα σήμαινε ότι για την περίοδο 2020-2025 και οι δύο επιτροπές θα αποτελούνται από 329 μέλη το καθένα.

Η τελική απόφαση παραμένει στα χέρια του Συμβουλίου της ΕΕ και θα απαιτήσει ομόφωνη έγκριση για να υιοθετηθεί και να τεθεί σε ισχύ.

Υπενθυμίζεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών είναι ένα από τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με εκπροσώπηση από τις περιφερειακές και τοπικές αρχές των χωρών μελών της ΕΕ. Απαρτίζεται από 350 μέλη που κατέχουν τοπικά η περιφερειακά αιρετά αξιώματα. Το σώμα πραγματοποιεί 6 συνόδους ολομέλειας το χρόνο και συνέρχεται σε μικρότερα σχήματα θεματικών επιτροπών που καλύπτουν τους πιο κάτω τομείς: Ιθαγένεια, Διακυβέρνηση, Θεσμικές και Εξωτερικές Υποθέσεις (CIVEX), Φυσικοί Πόροι (NAT), Περιβάλλον, κλιματική αλλαγή, ενέργεια (ENVE), Πολιτική Εδαφικής Συνοχής και του Προϋπολογισμού της ΕΕ (COTER), Οικονομική Πολιτική (ECON), και Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία, Απασχόληση, Έρευνα και Πολιτισμός (SEDEC).
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών ενεργεί ως η φωνή των τοπικών και περιφερειακών αρχών της ΕΕ στη διαδικασία χάραξης Ευρωπαϊκών πολιτικών και του νομοθετικού έργου της ΕΕ.

Δελτίο Τύπου 131ης Συνόδου της Ολομέλειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών

«Όχι» των Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών της ΕΕ σε προτεινόμενες αποκοπές στα ταμεία της Πολιτικής Συνοχής και Γεωργίας

Οι τοπικοί και περιφερειακοί ηγέτες προειδοποιούν ότι η Ευρώπη δεν θα επιτύχει ποτέ τους στόχους της κατά τα έτη 2021-27 χωρίς να αυξήσει τους πόρους στο 1,3% του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος (ΑΕΕ) της ΕΕ των 27. Υπογραμμίζουν ότι ο μελλοντικός προϋπολογισμός της ΕΕ πρέπει να αυξηθεί για να ανακτήσει τη δύναμη της.  Αντιτίθενται στις περικοπές στην πολιτική συνοχής και τη γεωργία της ΕΕ και παροτρύνουν τα κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να διαθέσουν νέα μέσα για τις πόλεις και τις περιφέρειες να επενδύσουν σε θέσεις εργασίας, δράση για το κλίμα και ολοκλήρωση.

Στις 9 και 10 Οκτωβρίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών – η συνέλευση των Περιφερειακών και Τοπικών Αντιπροσώπων της ΕΕ – ενέκρινε τη θέση της σχετικά με τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ, το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) που ορίζει ανώτατα όρια δαπανών για όλες τις πολιτικές της ΕΕ για το 2021-2027.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του για την «Κατάσταση της Ένωσης: από τη σκοπιά  των περιφερειών και των πόλεων», ο πρόεδρος της ΕΕΤΠ, κύριος Karl-Heinz Lambertz,  υπογράμμισε ότι η Ευρωπαίοι χρειάζονται έναν φιλόδοξο προϋπολογισμό της ΕΕ που να δίνει στις περιφέρειες και τις πόλεις τα μέσα για την επίτευξη μιας φιλόδοξης Ευρώπης. Αναγνωρίζοντας τους περιορισμούς που υπάρχουν (όπως πχ την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου και τη διαφορά στην ικανότητα για συνεισφορά των κρατών μελών) σημείωσε τη θέση της ΕΕτΠ ότι η  υιοθέτηση του προϋπολογισμού επείγει να πραγματοποιηθεί μέχρι τις επόμενες ευρω-εκλογές του 2019 , για να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη των Ευρωπαίων στην Ένωση, καθώς η χρονοβόρα εξέλιξη δημιουργεί αβεβαιότητα για το μέλλον και το όραμα της ΕΕ.

 

Οι Τοπικοί /Περιφερειακοί εκπρόσωποι χαιρέτισαν την προσέγγιση της σχετικής Γνωμοδότησης του σώματος που επικεντρώνεται σε ένα λειτουργικό και αποτελεσματικό νέο ΠΔΠ. Η Γνωμοδότηση εκφράζει  έντονα την αντίθεση τους για το γεγονός ότι η πρόταση της Επιτροπής για το νέο ΠΔΠ αποσκοπεί στη μεταφορά χρηματοδότησης από προγράμματα που μοιράζονται μεταξύ των εθνικών, κοινοτικών, και περιφερειακών φορέων (επιμερισμένη διαχείριση) προς προγράμματα και πρωτοβουλίες που θα διαχειρίζεται άμεσα η Επιτροπή. Καλούν επίσης για την έγκαιρη έγκρισή του ώστε τα  νέα χρηματοδοτικά προγράμματα να ξεκινήσουν χωρίς καθυστέρηση στις αρχές του 2021.

 

Παράλληλα με τη γνωμοδότηση για το ΠΔΠ, τα μέλη της ΕΕτΠ υιοθέτησαν 18 Γνωμοδοτήσεις σχετικές με νομοθετικές προτάσεις για θέματα που αφορούν ταμεία όπως αυτά για την Πολιτική συνοχής, το Μεταναστευτικό, το Περιβάλλον και τις κλιματικές αλλαγές, την Έρευνα, καθώς και για τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας.

 

Σχετικά με το μέλλον του ταμείου για την Πολιτική Συνοχής,  και για την αγροτική ανάπτυξη οι τοπικοί και περιφερειακοί ηγέτες ανησυχούν σοβαρά για τις προτεινόμενες σημαντικές περικοπές (περίπου 10% και 28% αντίστοιχα). Θεωρούν ότι  ανεπαρκής χρηματοδότηση θα οδηγήσει σε αυξανόμενες ανισότητες σε ολόκληρη την Ευρώπη, ιδιαίτερα στις περιφέρειες που αντιμετωπίζουν δημογραφικές προκλήσεις. Σύμφωνα με την ΕΤΠ,  το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, θα πληγούν περισσότερο, ενώ παράλληλα τίθεται σε κίνδυνο, η εφαρμογή των Διαρθρωτικών Ταμείων και των Επενδυτικών Ταμείων (τα επιχειρησιακά μέσα της πολιτικής συνοχής).

Όσον αφορά την ειδική πρόταση εδαφικής συνεργασίας, τα μέλη της ΕΕτΠ διαφωνούν με την προτεινόμενη περικοπή. Θεωρούν ότι η αποδυνάμωση ενός δημοφιλούς προγράμματος όπως το INTERREG θα είχε, αρνητικό αντίκτυπο σε μια φάση όπου ο ευρω-σκεπτικισμός βρίσκεται σε άνοδο.

Όσον αφορά τη Μετανάστευση, η ΕΕΤΠ, υιοθέτησε  σχετική γνωμοδότηση  χαιρετώντας επιφυλακτικά την προτεινόμενη μεταρρύθμιση του Ταμείου Ασύλου και Μετανάστευσης. Αναγνωρίζοντας τη σημασία μιας μεγαλύτερης αποτελεσματικής και συντονισμένης διαχείρισης της μετανάστευσης, οι τοπικοί άρχοντες προειδοποιούν ότι δεν θα πρέπει  δοθεί υπερβολική έμφαση στον έλεγχο των συνόρων, (αφού οι προτάσεις προτείνουν ότι το 40% των κονδυλίων να δαπανηθούν για την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης) αλλά στο σύστημα ασύλου, τη διαχείριση της νόμιμης μετανάστευσης και τις προσπάθειες για τη βελτίωση της ένταξης.

 

Η Γνωμοδότηση της ΕΕτΠ για τη Μετανάστευση επικρίνει επίσης τη συνεχιζόμενη περιθωριοποίηση των πόλεων και των περιφερειών, επισημαίνοντας ότι, μολονότι τα βραχυπρόθεσμα μέτρα ενσωμάτωσης αποτελούν εκ των πραγμάτων ευθύνη των τοπικών και περιφερειακών αρχών, η Επιτροπή δεν απαντά σε επανειλημμένες εκκλήσεις της ΕΕτΠ για τη σωστή διαχείριση του ταμείου.

 

Σε παρέμβαση της κατά τη συζήτηση, η επικεφαλής της Κυπριακής Αντιπροσωπείας στην ΕΕτΠ, κυρία Ελένη Λουκαΐδου, υπογραμμίζοντας ότι το μεταναστευτικό είναι ταυτόχρονα ανθρωπιστικό αλλά και κοινωνικό θέμα, εξέφρασε την ανησυχία της για την αυξητική τάση στον αριθμό των μεταναστών που έρχονται στην Κύπρο δια θαλάσσης ή περνώντας από τη διαχωριστική γραμμή στην υπό κατοχή ευρωπαϊκή χώρα, κατατάσσοντας την Κύπρο πρώτη σε αφίξεις προσφύγων και μεταναστών κατά αναλογία πληθυσμού και δημιουργώντας ένα επιπρόσθετο σοβαρό πρόβλημα. Τόνισε δε ότι χωρίς αλληλεγγύη και μια κοινή μεταναστευτική πολιτική, το τεράστιο αυτό πρόβλημα δεν θα είναι δυνατόν να αντιμετωπισθεί.

Σε γνωμοδοτήσεις σχετικά με το Περιβάλλον, κλίμα και ενέργεια η ΕΕτΠ υπογράμμισε ότι οι προκλήσεις όπως η προστασία του περιβάλλοντος και ο κίνδυνος για την κλιματική αλλαγή δεν αντιμετωπίζονται επαρκώς μέσα από τις πρόνοιες του προτεινόμενου νέου προϋπολογισμού της ΕΕ.  Θεωρεί ότι αυτό οφείλεται στις περικοπές που προβλέπονται για την Κοινή Γεωργική Πολιτική, στην ανεπαρκή έμφαση στην ‘προστασία του κλίματος και στην προσαρμογή’, όπως καταγράφονται στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE, καθώς και στο χαμηλό στόχο δαπανών που προτείνονται για τις συνολικές επενδύσεις στις δράσεις για το κλίμα (η ΕΕτΠ ζητά να αντικατασταθεί το προτεινόμενο 25% κατώτατο όριο με ένα πιο φιλόδοξο του ύψους ου 30%).

 

Όσο αφορά την Έρευνα, η ΕΕτΠ εξέφρασε την ικανοποίησή της για την προτεινόμενη αύξηση των ‘κονδυλίων για έρευνα και καινοτομία’ ύψους 100 δισεκατομμυρίων ευρώ μέσω του νέου προγράμματος πλαισίου Horizon Europe, αλλά παράλληλα σημείωσε την ανησυχία ότι υπάρχει κίνδυνος να αυξηθούν οι ανισότητες μεταξύ των πόλεων και των περιφερειών που επωφελούνται από το πρόγραμμα, με τις συνέπειες από την προτεινόμενη μείωση των πόρων του Ταμείου Συνοχής.

 

Παράλληλα η ΕΕτΠ υιοθέτησε σειρά γνωμοδοτήσεων για τρέχοντα θέματα και ευρωπαϊκές πολιτικές, όπως οι πολιτική για τις καθαρές θάλασσες και την στρατηγική για τα πλαστικά σε μια κυκλική οικονομία και τη σχετική οδηγία για τα πλαστικά μίας χρήσης. Τα μέλη της ΕΕτΠ εξέφρασαν ανησυχίες για τις επιπτώσεις του πλαστικού στο περιβάλλον, υπογραμμίζοντας ότι θα πρέπει να δοθεί  προτεραιότητα στον οικολογικό σχεδιασμό και την εκτεταμένη ευθύνη του παραγωγού για την καταπολέμηση της πλαστικής ρύπανσης.

 

Οι Τοπικοί ηγέτες υποστήριξαν επίσης σχέδια για τη μείωση του όγκου των πλαστικών και των καυσίμων που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ στη θάλασσα, τονίζοντας ότι σαφείς κανόνες, συνεπής επιβολή και μέτρια τέλη θα βοηθούσαν τους λιμένες και τα πλοία να διατηρήσουν τη θάλασσα καθαρή. Υπογράμμισε ότι τα σχέδια αυτά θα έχουν θετικές οικονομικές συνέπειες, υποστηρίζοντας ότι οι αλλαγές θα βοηθήσουν τον τουρισμό και την ανάπτυξη μιας κυκλικής οικονομίας.

 

Σε τοποθέτηση του ο Δήμαρχος Δερύνειας,  και μέλος της Κυπριακής Αντιπροσωπείας κ Αντρος Καραγιάννης εστίασε στην ανάγκη εξεύρεσης τρόπων προστασίας των παραλιών από τα αποτσίγαρα και τα πλαστικά καλαμάκια τα οποία καταλήγουν στις θάλασσες. Δήλωσε επίσης με έμφαση ότι η ΕΕ θα πρέπει να σταματήσει την εξαγωγή κακής ποιότητας ανακυκλώσιμων υλικών σε τρίτες χώρες όπως η Κίνα και η Ινδία γιατί αυτά μολύνουν τους ωκεανούς με αποτέλεσμα να δημιουργούνται “πλαστικοί ωκεανοί ” με σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία των ανθρώπων.

 

Στη 130η  Σύνοδο Ολομέλειας της ΕΕτΠ την Κυπριακή Αντιπροσωπεία αποτέλεσαν: η Επικεφαλής, κα Ελένη Λουκαΐδου, τα μέλη κ. Νίκος Αναστασίου, Δήμαρχος Κάτω Πολεμιδιών, κ Άντρος Καραγιάννης, Δήμαρχος Δερύνειας, κ Λούης Κουμενίδης, Πρόεδρος Κοινοτικού Συμβουλίου Κάτω Λευκάρων και κ Σταύρος Σταυρινίδης , Δημοτικός Σύμβουλος Στροβόλου.

 

**** Υπενθυμίζεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών είναι ένα από τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  με εκπροσώπηση από τις περιφερειακές και τοπικές αρχές των χωρών μελών της ΕΕ. Απαρτίζεται από 353 μέλη που κατέχουν τοπικά η περιφερειακά αιρετά αξιώματα. Το σώμα πραγματοποιεί 6 συνόδους ολομέλειας το χρόνο και συνέρχεται σε μικρότερα σχήματα θεματικών επιτροπών που καλύπτουν τους πιο κάτω τομείς: Ιθαγένεια, Διακυβέρνηση, Θεσμικές και Εξωτερικές Υποθέσεις (CIVEX), Φυσικοί Πόροι (NAT), Περιβάλλον, κλιματική αλλαγή, ενέργεια (ENVE), Πολιτική Εδαφικής Συνοχής και του Προϋπολογισμού της ΕΕ (COTER), Οικονομική Πολιτική (ECON), και Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία, Απασχόληση, Έρευνα και Πολιτισμός (SEDEC).

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών  ενεργεί ως η φωνή των τοπικών και περιφερειακών αρχών της ΕΕ στη διαδικασία χάραξης Ευρωπαϊκών πολιτικών και του νομοθετικού έργου της ΕΕ.

Συμμετοχή Κυπριακής Αντιπροσωπείας στην 130η σύνοδο της Ολομέλειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών

Το μέλλον της Ευρώπης από τη σκοπιά των εθνικών και ευρωπαϊκών  οργανώσεων τοπικής αυτοδιοίκησης.

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι αναπόσπαστο μέρος κάθε Ευρωπαϊκού δημοκρατικού Κράτους και ο ρόλος της αποκτά όλο και περισσότερο μεγαλύτερη βαρύτητα και σημασία στο Ευρωπαϊκό γίγνεσθαι και στη χάραξη του μέλλοντος της Ευρώπης.

Στην παρέμβαση του κατά την 130η  σύνοδο ολομέλειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών, που πραγματοποιήθηκε στις 4-5 Ιουλίου 2018 στις Βρυξέλλες, ο Πρόεδρος της Ένωσης Δήμων Κύπρου  και Δήμαρχος της Λάρνακας, κ. Ανδρεάς Βύρας, μιλώντας εκ μέρους των 30 ελεύθερων και των 9 κατεχόμενων Δήμων της Κύπρου, υπογράμμισε την σημασία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στα ευρωπαϊκά δρώμενα, τόσο για τη χάραξη των ευρωπαϊκών πολιτικών όσο και για την εφαρμογή τους, αφού όπως τόνισε, οι τοπικές αρχές αποτελούν από τη φύση τους το επίπεδο διακυβέρνησης που βρίσκεται πιο κοντά στον πολίτη και γνωρίζουν καλύτερα από όλους τις καθημερινές δυσκολίες και προκλήσεις που αντιμετωπίζει.

Η εκδήλωση αυτή αποτελεί ακόμα μια ψηφίδα στην εκστρατεία  «Προβληματισμός για την Ευρώπη», η οποία ξεκίνησε το 2016 με σκοπό την εκπόνηση μίας Γνωμοδότησης επι του θέματος και η οποία θα αντικατοπτρίζει το όραμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης του μέλλοντος από τη σκοπιά των τοπικών και περιφερειακών Αρχών. Τη Γνωμοδότηση αυτή ζήτησε από την ΕΕτΠ ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, κ. Donald Tusk, και θα κατατεθεί για υιοθέτηση στην επόμενη σύνοδο ολομέλειας της ΕΕτΠ.

Ο κύριος Βύρας, επισκέφθηκε τις Βρυξέλλες μετά από πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής των Περιφερειών κ Lambertz, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων που διοργανώνει η ΕΕτΠ με τον τίτλο «Προβληματισμός σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης» παράλληλα με την 130η σύνοδο ολομέλειάς της. Μετά από τρεις θεματικές συζητήσεις στρογγυλής τράπεζας που πραγματοποιήθηκαν το πρωί μεταξύ των προσκεκλημένων αρχηγών οργανισμών ΤΑ από όλη την Ευρώπη,  και επικεντρώθηκαν στην ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών για την ανάπτυξη μιας ανοικτής, καινοτόμου και χωρίς αποκλεισμούς Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι προσκεκλημένοι αξιωματούχοι, έλαβαν μέρος στις εργασίες της συνόδου, σε ανοικτή συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης.

Κατά την παρέμβαση του στη συζήτηση, ο Πρόεδρος της Ένωσης Δήμων υπογράμμισε επίσης ότι η δυναμική και ουσιώδης εκπροσώπηση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι μια μεγάλη ευκαιρία που προσφέρεται για να παρουσιαστεί η πραγματική διάσταση της ποιότητας ζωής του Ευρωπαίου πολίτη, από πρώτο χέρι, με τα υπέρ και τα κατά της,  στο κέντρο της διαδικασίας λήψης αποφάσεων και διαμόρφωσης των ευρωπαϊκών πολιτικών.

Ο κύριος Βύρας  είχε παράλληλα κατ’ ιδίαν συναντήσεις με τον Α’ Αντιπρόεδρο της ΕΕτΠ κύριο Markku Markkula καθώς και με τον Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Συνέλευσης Δήμων και Περιφερειών (CEMR) κ. Frederic Vallier, τους οποίους ενημέρωσε για τις τρέχουσες εξελίξεις για τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Κύπρο και με τους οποίους αντάλλαξε απόψεις και ιδέες για συνεργασία της Ένωσης Δήμων με τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς στο εγγύς μέλλον.

Εκτός από την συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης , η ημερήσια διάταξη της 130ης συνόδου ολομέλειας της ΕΕτΠ περιλάμβανε ανοικτή συζήτηση για την Κλιματική αλλαγή και για  τις Προτεραιότητες της Αυστριακής Προεδρίας.

Στη 130η  Σύνοδο Ολομέλειας της ΕΕτΠ την Κυπριακή Αντιπροσωπεία αποτέλεσαν: η Επικεφαλής, κα Ελένη Λουκαΐδου, Δημοτικός Σύμβουλος Λευκωσίας, τα μέλη κ. Νίκος Αναστασίου, Δήμαρχος Κάτω Πολεμιδιών, κ Άντρος Καραγιάννης , Δήμαρχος Δερύνειας, κ. Λούης Κουμενίδης, Πρόεδρος Κοινοτικού Συμβουλίου Κάτω Λευκάρων και κ Σταύρος Σταυρινίδης , Δημοτικός Σύμβουλος Στροβόλου.

 

 Υπενθυμίζεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών είναι ένα από τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  με εκπροσώπηση από τις περιφερειακές και τοπικές αρχές των χωρών μελών της ΕΕ. Απαρτίζεται από 353 μέλη που κατέχουν τοπικά η περιφερειακά αιρετά αξιώματα. Το σώμα πραγματοποιεί 6 συνόδους ολομέλειας το χρόνο και συνέρχεται σε μικρότερα σχήματα θεματικών επιτροπών που καλύπτουν τους πιο κάτω τομείς: Ιθαγένεια, Διακυβέρνηση, Θεσμικές και Εξωτερικές Υποθέσεις (CIVEX), Φυσικοί Πόροι (NAT), Περιβάλλον, κλιματική αλλαγή, ενέργεια (ENVE), Πολιτική Εδαφικής Συνοχής και του Προϋπολογισμού της ΕΕ (COTER), Οικονομική Πολιτική (ECON), και Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία, Απασχόληση, Έρευνα και Πολιτισμός (SEDEC).

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών  ενεργεί ως η φωνή των τοπικών και περιφερειακών αρχών της ΕΕ στη διαδικασία χάραξης Ευρωπαϊκών πολιτικών και του νομοθετικού έργου της ΕΕ.

Ένωση Δήμων Κύπρου
Γραφείο Βρυξελλών
5 Ιουλιου, 2018