ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΡΓΟ Pro-I3T: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Ολοκληρώνεται σήμερα το ευρωπαϊκό έργο Pro-I3T, το οποίο χρηματοδοτήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος «Ευρώπη για τους Πολίτες» και είχε ως στόχο να συγχρηματοδοτήσει τη συνεργασία της Ένωσης Δήμων Κύπρου με τη Συνέλευση των Περιφερειών της Ευρώπης (AER), για την προώθηση και την ανάπτυξη θεματικών αδελφοποιήσεων μεταξύ των μελών τους, αλλά και με πόλεις από όλη την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το έργο Pro-I3T (Providing Information Tools on Thematic Twinning) ξεκίνησε στις 9 Ιανουαρίου 2012 και είχε διάρκεια 12 μήνες. Κατά τη διάρκεια του έργου, Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές από όλη την Ευρώπη εκπαιδεύτηκαν στο πώς να ορίζουν θεματικές προτεραιότητες για Ευρωπαϊκά έργα, να διατυπώνουν σωστά τις ιδέες τους, να βρίσκουν εταίρους και να σχεδιάζουν στοχευμένες ενέργειες.

Για να γίνει αυτό, προσφέρθηκε στους συμμετέχοντες λεπτομερής πληροφόρηση και κατάρτιση σχετικά με το πρόγραμμα «Ευρώπη για τους πολίτες», καθώς και ένας λεπτομερής κατάλογος με όλα τα άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα που μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις δράσεις τους. 15 ολοκληρωμένοι θεματικοί οδηγοί (για την εκπαίδευση και τη νεολαία, τον πολιτισμό και τα μέσα ενημέρωσης, την απασχόληση και τις κοινωνικές υποθέσεις, την έρευνα και ανάπτυξη, τη βιομηχανία και τις επιχειρήσεις, τις εξωτερικές σχέσεις και την αναπτυξιακή βοήθεια, το εμπόριο, την ενέργεια, το περιβάλλον, τις μεταφορές, τη δημόσια υγεία και την προστασία των καταναλωτών, τη δικαιοσύνη και τις εσωτερικές υποθέσεις, την τεχνολογία της πληροφορίας, τη γεωργία και την αλιεία) συντάχθηκαν στα ελληνικά και τα αγγλικά.

Κάθε οδηγός περιλαμβάνει: α) πληροφορίες για τη δομή και τη λειτουργία της ΕΕ, β) παρουσίαση του προγράμματος «Ευρώπη για τους Πολίτες» και του πώς μια ιδέα για έργο ή δράση θα μπορούσε να διατυπωθεί σωστά και να χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα, γ) έναν πλήρη κατάλογο όλων των άλλων ευρωπαϊκών προγραμμάτων που θα μπορούσαν να χρηματοδοτήσουν ένα έργο σε αυτό το θεματικό πεδίο (π.χ. εκπαίδευση και νεολαία) και δ) λεπτομερή μεθοδολογία για το πώς μπορεί να ετοιμαστεί και να υποβληθεί μία πρόταση χρηματοδότησης ενός έργου ή μιας δράσης.

Δύο εκπαιδευτικά σεμινάρια (ένα στην Κύπρο και ένα στις Βρυξέλλες) ενημέρωσαν τους λειτουργούς και αιρετούς των Δήμων και των Περιφερειών, πώς να χρησιμοποιούν το πληροφοριακό υλικό και πώς να χρηματοδοτούν καλύτερα τις δράσεις τους. Μια εκπαιδευτική επίσκεψη Κυπρίων Δημάρχων στις Βρυξέλλες, τους έδωσε επίσης τη δυνατότητα να ενημερωθούν για τις δυνατότητες χρηματοδότησης των Δήμων τους και να κατανοήσουν καλύτερα τη λογική των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Τα οφέλη από το έργο Pro-I3T ήταν πολλαπλά για όλους τους εμπλεκόμενους:

Ένωση Δήμων Κύπρου: Αξιοποιώντας το ενδιαφέρον των Δήμων και τις γνώσεις που της είχαν προσφέρει κατά το 2010 και 2011 τα έργα DECISIVE και SUSTAIN, η Ένωση Δήμων Κύπρου απέκτησε μέσω του έργου Pro-I3T μια σειρά από αναλυτικούς πρακτικούς οδηγούς, τους οποίους παρουσιάσαμε παραπάνω, και μέσω των οποίων έχει πλέον τη δυνατότητα να ενισχύσει αποτελεσματικά τις προσπάθειες των μελών της για συμμετοχή σε δράσεις αδελφοποιήσεων και άλλων Ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Η Ένωση Δήμων Κύπρου ενίσχυσε επίσης ακόμα περισσότερο την εταιρική της σχέση με τη Συνέλευση των Περιφερειών της Ευρώπης, έναν από τους πιο αξιόπιστους πανευρωπαϊκούς οργανισμούς ανταλλαγής εμπειριών και τεχνογνωσίας και ανάπτυξης κοινών προγραμμάτων συνεργασίας.

Συνέλευση των Περιφερειών της Ευρώπης (AER): Όπως και η Ένωση Δήμων, έτσι και η Συνέλευση των Περιφερειών της Ευρώπης απέκτησε μέσω του έργου Pro-I3T μια σειρά από πρακτικά εργαλεία, μέσω των οποίων έχει τη δυνατότητα να ενισχύσει αποτελεσματικά τις προσπάθειες των μελών της για συμμετοχή σε δράσεις αδελφοποιήσεων και άλλων Ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Δήμοι – Περιφέρειες: Οι Δήμοι και οι Περιφέρειες μέλη των δύο Ενώσεων-εταίρων του έργου Pro-I3T επωφελήθηκαν με άμεσο τρόπο από όλα τα παραπάνω, καθώς έχουν πλέον τη δυνατότητα άμεσης χρήσης όλων των οδηγών του έργου, οι οποίοι τους απαντούν σε μια σειρά από ερωτήματα. Έχουν επίσης πλέον πρόσβαση σε εξειδικευμένη πληροφόρηση, καθώς και μια προτεινόμενη διαδικασία συμμετοχής σε δράσεις αδελφοποιήσεων και άλλων Ευρωπαϊκών προγραμμάτων, την οποία μπορούν να ακολουθούν. Είχαν επίσης τη δυνατότητα να γνωρίσουν καλύτερα άλλους Δήμους και Περιφέρειες και να διδαχθούν από τα λάθη τους αλλά και τις καλές τους πρακτικές. Πολλοί νεοεκλεγέντες Δήμαρχοι είχαν τέλος τη δυνατότητα να ταξιδέψουν στις Βρυξέλλες και να ενημερωθούν με άμεσο τρόπο για τις δυνατότητες χρηματοδότησης των Δήμων τους και να κατανοήσουν καλύτερα τη λογική των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Ευρωπαϊκή Ένωση: Το έργο Pro-I3T άγγιξε εκατοντάδες Δήμους και Περιφέρειες σε δεκάδες ευρωπαϊκές χώρες και έδωσε σε εκατοντάδες λειτουργούς, πολίτες και αιρετούς τη δυνατότητα συμμετοχής σε μια ευρωπαϊκή δράση.

Ειδικά στην ημερίδα ενημέρωσης για τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 23 Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες, πάνω από 120 εκπρόσωποι Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών από όλη την Ευρώπη, είχαν τη δυνατότητα να γνωρίσουν καλές πρακτικές έργων που έχουν εκτελεστεί στα πλαίσια του Προγράμματος «Ευρώπη για τους Πολίτες» καθώς και τα χρηματοδοτικά εργαλεία, τις δράσεις, τις πρακτικές προετοιμασίας, την υλοποίηση και την αφομοίωση των ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών προγραμμάτων.

Στην ημερίδα συμμετείχαν λειτουργοί Δήμων και Περιφερειών από Ευρωπαϊκές χώρες, καθώς και εκπρόσωποι της ΕΕ, της Κυπριακής Προεδρίας και πανευρωπαϊκών δικτύων, οι οποίοι παρουσίασαν τα ευρωπαϊκά προγράμματα που είναι διαθέσιμα στους Δήμους και τις Περιφέρειες της ΕΕ μέχρι και το τέλος του 2013, και τα μελλοντικά χρηματοδοτικά προγράμματα της περιόδου 2014-2020. Παρουσιάστηκαν επίσης καλές πρακτικές, καθώς και χρήσιμες οδηγίες για την προετοιμασία των Δήμων και των Περιφερειών στην υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης από ευρωπαϊκά προγράμματα. Παράλληλα, οι εκπρόσωποι των Δήμων και των Περιφερειών που συμμετείχαν στην ημερίδα είχαν τόσο τη δυνατότητα να γνωρίσουν εκπροσώπους από άλλους Δήμους και Περιφέρειες της Ευρώπης, όσο και να γνωρίσουν εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Επιτροπής των Περιφερειών και της Κυπριακής Προεδρίας, καθώς και τις δράσεις τους και το ρόλο που επιτελούν για τη διαμόρφωση των μελλοντικών πολιτικών της ΕΕ.

Το έργο Pro-I3T αποτέλεσε έτσι το μέσον για να γνωρίσουν πολλοί πολίτες, αιρετοί, λειτουργοί αλλά και νέοι πιθανοί εταίροι το πρόγραμμα «Ευρώπη για τους Πολίτες», και ειδικότερα τα μέτρα 1.2 και 2.2 του προγράμματος.

Ως γνωστόν, το έργο Pro-I3T χρηματοδοτήθηκε από το «Μέτρο 2.2. Μέτρα υποστήριξης» του προγράμματος, το οποίο αποτελεί εργαλείο για την ανάπτυξη της ποιότητας των σχεδίων που υποβάλλονται στο πλαίσιο της δράσης 1 «Ενεργοί πολίτες για την Ευρώπη» του προγράμματος «Ευρώπη για τους Πολίτες». Υποστηρίζει επίσης την ανταλλαγή εμπειριών, εμπειρογνωμοσύνης και ορθών πρακτικών, καθώς και δραστηριότητες που μπορούν να οδηγήσουν στην εδραίωση μακροπρόθεσμων συμπράξεων και δικτύων.

Το «Μέτρο 1.2: Δίκτυα αδελφοποιημένων πόλεων» υποστηρίζει την ανάπτυξη δικτύων που δημιουργούνται με βάση τους δεσμούς αδελφοποίησης πόλεων, τα οποία είναι σημαντικά για τη διασφάλιση δομημένης, εντατικής και πολύπλευρης συνεργασίας μεταξύ των Δήμων. Για περισσότερες πληροφορίες: http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.php.