Μελέτη εκτίμησης επιπτώσεων στο περιβάλλον (Νόμος 102(Ι)/2005) για το σχέδιο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ»