ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΡΓΟ SUSTAIN: ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

Ως γνωστόν, η ΤΕΔΚ Ν. Χίου υπέβαλε τον Ιούνιο του 2010 σε συνεργασία με την Ένωση Δήμων Κύπρου την πρόταση για το ευρωπαϊκό έργο SUSTAIN, η χρηματοδότηση του οποίου εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης τον Αύγουστο του 2010.

Λίγες εβδομάδες μετά την υποβολή της πρότασης, δημοσιεύθηκε στην Ελλάδα ο νόμος εφαρμογής της διοικητικής μεταρρύθμισης της Αυτοδιοίκησης με την ονομασία «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» που ενώ το αρχικό σχέδιο δεν επηρέαζε τις Τοπικές Ενώσεις Δήμων και Κοινοτήτων (ΤΕΔΚ), εν τέλει προέβλεψε για την περιφέρεια βορείου Αιγαίου, τη συνένωση των ΤΕΔΚ Ν. Χίου, Ν. Λέσβου και Ν. Σάμου σε μια ενιαία Ένωση Δήμων Βορείου Αιγαίου.

Ο νέος εκλογικός νόμος, όριζε ότι τα υφιστάμενα δημοτικά συμβούλια και κατ’ επέκταση και το ΔΣ της ΤΕΔΚ Ν. Χίου, ένα μήνα πριν τις δημοτικές εκλογές (7η Νοεμβρίου 2010) και μέχρι το τέλος της θητείας τους, δεν προβλεπόταν να συνεδριάζουν παρά μόνο για υπερεπείγοντα θέματα, διάταξη που επιβλήθηκε για λόγους διαφάνειας. Η ΤΕΔΚ Ν. Χίου θα συνενωθεί με τις Ν. Λέσβου και Ν. Σάμου σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του Υπουργείου Εσωτερικών της Ελλάδος, μεταξύ Απριλίου 2011 και Ιουλίου 2011, πράγμα που σημαίνει, ότι μέχρι τότε θα υφίσταται το σημερινό ΔΣ της, αλλά δεν θα έχει δικαίωμα να προβεί σε οποιαδήποτε πράξη πλην πολύ σημαντικών θεμάτων.

Όπως γίνεται κατανοητό, λόγω της ιδιάζουσας αυτής κατάστασης, ελλόχευε ο κίνδυνος να δημιουργηθούν προβλήματα στην υλοποίηση του SUSTAIN, ενός έργου ήδη εγκεκριμένου, του οποίου η απρόσκοπτη πρόοδος ήταν εξαιρετικά σημαντική τόσο για το Βόρειο Αιγαίο, όσο και την Ένωση Δήμων Κύπρου και το οποίο έχει πολλά να (συνέχεια από τη σελίδα 1) προσφέρει τόσο στο διοικητικό όσο και στο εθελοντικό προσωπικό των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ).

Για το λόγο αυτό, η ΤΕΔΚ Χίου ζήτησε εγκαίρως από τον Εκτελεστικό Οργανισμό για την Εκπαίδευση και τον Πολιτισμό της ΕΕ (EACEA) να εξετάσει τη δυνατότητα αλλαγής του επικεφαλής εταίρου πριν υπογραφεί η σύμβαση μεταξύ του EACEA και της ΤΕΔΚ Ν. Χίου, προτείνοντας έπειτα από εσωτερική διαβούλευση που έγινε μεταξύ των εταίρων του έργου (ΤΕΔΚ Ν. Χίου και Ένωση Δήμων Κύπρου), να υπογραφεί η σύμβαση με επικεφαλής εταίρο την Ένωση Δήμων Κύπρου, προκειμένου να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη εκτέλεση του έργου.

Ο Εκτελεστικός οργανισμός, αφού εξέτασε όλα τα δεδομένα, δέχθηκε να πραγματοποιηθεί η αλλαγή αυτή. Έτσι πλέον επικεφαλής εταίρος στο έργο έγινε η Ένωση Δήμων Κύπρου, χωρίς ωστόσο αυτό να επιφέρει οποιαδήποτε αλλαγή στο έργο και χωρίς φυσικά να επηρεάζεται η υλοποίησή του.

Πληροφορίες για την υποβολή αίτησης για έκδοση άδειας οικοδομής για την οποία απαιτείται πολεοδομική άδεια.

ΚΩΔΙΚΟΣ 2.

Τι πρέπει να υποβληθεί

 1. Έντυπο αίτησης της Αρμόδιας Αρχής υπογραμμένο από όλους τους συνιδιοκτήτες. (Έντυπο 1). Στην περίπτωση που η αίτηση υποβάλλεται από εταιρεία βλέπετε Παράρτημα B.
 2. Έντυπο υπεύθυνης δήλωσης των μελετητών του έργου (Έντυπο 3 – υποβάλλεται για όλους τους τύπους οικοδομών).
 3. Αντίγραφα των εγγράφων ανάθεσης και ανάληψης της μελέτης και της επίβλεψης του έργου (αφορά τον αρχιτέκτονα και τον πολιτικό μηχανικό του έργου)
 4. Βεβαιώσεις ΕΤΕΚ για όλους τους μελετητές. Σε περίπτωση που η ηλεκτρολογική μελέτη εκπονήθηκε από πρόσωπο που πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις του Κανονισμού 3 (6) των περί Οδών και Οικοδομών (Μηχανολογικές και Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις) Κανονισμών, ΚΔΠ 111 / 2006, αντί βεβαίωση του ΕΤΕΚ, θα πρέπει να υποβάλλεται Ειδική Εξουσιοδότηση από το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών
 5. Ένα αντίγραφο του πιστοποιητικού εγγραφής (τίτλου ιδιοκτησίας) μαζί με το πρωτότυπο για έλεγχο. Το πιστοποιητικό εγγραφής θα πρέπει να έχει εκδοθεί πρόσφατα – το αργότερο 6 μήνες πριν από την υποβολή της αίτησης για άδεια οικοδομής. Σε περίπτωση που η ιδιοκτησία είναι υποθηκευμένη, να υποβάλλεται ένα αντίγραφο του πιστοποιητικού εγγραφής μαζί με δήλωση του ενυπόθηκου δανειστή ότι δεν ενίσταται στην αίτηση για άδεια.
 6. Δύο επίσημα τοπογραφικά σχέδια του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, πρόσφατης έκδοσης, υπογραμμένα και σφραγισμένα από το Μελετητή, στα οποία να δείχνεται η προτεινόμενη ανάπτυξη με κόκκινο μελάνι.
 7. Σχέδιο σε ελάχιστη κλίμακα 1:500 στο οποίο να δείχνεται η θέση της ανάπτυξης από τα σύνορα του οικοπέδου, τα υφιστάμενα και προτεινόμενα υψόμετρα της ανάπτυξης και τα υφιστάμενα υψόμετρα των παρακειμένων ιδιοκτησιών.
 8. Δύο πρωτότυπες σειρές της πολεοδομικής άδειας, σφραγισμένες, μαζί με δύο σειρές αρχιτεκτονικών σχεδίων στα οποία να σημειώνονται με τρόπο ευδιάκριτο (είτε με άλλο χρώμα είτε με γραμμοσκίαση) οι τυχόν αλλαγές που έχουν γίνει από την πολεοδομική άδεια. Σε περίπτωση που υπάρχουν αλλαγές, να περιλαμβάνονται τουλάχιστον τα ακόλουθα σχέδια, σε δύο σειρές:
  i    Κατόψεις (υπογείου, ισογείου, μεσοπατώματος, όλων των ορόφων, οροφής και βοηθητικών οικοδομών)
  ii    Τομές σε δύο κατευθύνσεις και όψεις
 9. i    Εμβαδόγραμμα όλων των μονάδων ανά όροφο σε διαφάνεια (βλέπετε παράδειγμα στο Έντυπο 8).
  ii    Δύο σειρές σχεδίων αποχετεύσεων (με την ίδια σειρά όπως οι κατόψεις) μαζί με λεπτομερή σχέδια φρεατίων, σηπτικού και απορροφητικού λάκκου (όπου απαιτείται).
 10. Δύο σειρές της στατικής και αντισεισμικής μελέτης για όλες τις κατασκευές, που να περιλαμβάνει, τουλάχιστον, τα ακόλουθα στατικά / κατασκευαστικά σχέδια:
  i    Θεμέλια.
  ii    Σχέδια πλακών (με την ίδια σειρά όπως οι κατόψεις).
  iii    Κατάλογοι υποστυλωμάτων, δοκών, τοίχων αντιστήριξης, περιτοιχίσματα
  iv    Σχέδια λεπτομερειών και κατασκευαστικές λεπτομέρειες για άλλες κατασκευές, (π.χ. ξύλινες στέγες, περιτοιχίσματα, περιφράξεις, κολυμβητικές δεξαμενές, στέγαστρα, πέργολες κλπ).
  v    Κατασκευαστικά σχέδια μικρών βοηθητικών οικοδομών
 11. Δύο σειρές μελέτης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης σύμφωνα με την Κ.Δ.Π. 111 / 2006.
 12. Δύο σειρές μελέτης μηχανολογικής εγκατάστασης σύμφωνα με την Κ.Δ.Π. 111 / 2006
 13. Δύο σειρές εγγράφων και υπολογισμών για την ενεργειακή απόδοση του κτιρίου σύμφωνα με την ΚΔΠ 429 / 2006.
Γενικές Σημειώσεις
 1. Η Αρμόδια Αρχή δύναται να ζητήσει επίσημη πιστοποίηση των υπογραφών όλων των συνιδιοκτητών
 2. Τα επίσημα τοπογραφικά σχέδια τα οποία θα υποβάλλονται με τις αιτήσεις, θα πρέπει να φέρουν σφραγίδα του Τμήματος Κτηματολογίου με πρόσφατη ημερομηνία.
 3. Οι μελέτες (σχέδια και υπολογισμοί) θα πρέπει να υπογράφονται από το μελετητή που τις εκπόνησε.
 4. Όλα τα σχέδια περιλαμβανομένου του τοπογραφικού πρέπει να είναι υπογραμμένα και σφραγισμένα από το μελετητή.
 5. Όλα τα έγγραφα και σχέδια να είναι κατάλληλα διπλωμένα σε μέγεθος Α4 με τρόπο που να μπορούν να τρυπηθούν και να στερεωθούν κατά μήκος του αριστερού περιθωρίου αλλά να μπορούν να ανοιχθούν για έλεγχο.
 6. Στις περιπτώσεις αναπτύξεων για τις οποίες κρίνεται απαραίτητη η διαβούλευση με άλλα Κυβερνητικά Τμήματα ή Υπηρεσίες, θα πρέπει να υποβάλλονται στην Αρμόδια Αρχή επιπλέον σειρές εγγράφων, σύμφωνα με το Παράρτημα A.

Πληροφορίες για την υποβολή αίτησης για έκδοση άδειας προσθηκών / μετατροπών για την οποία δεν απαιτείται Πολεοδομική Άδεια (ΚΔΠ 70/2002).

ΚΩΔΙΚΟΣ 3.

Αφορά τις περιπτώσεις που περιγράφονται στο εκάστοτε ισχύον Γενικό Διάταγμα Ανάπτυξης. (ΚΔΠ 859 / 2003 και ΚΔΠ 341 / 2006)

Τι πρέπει να υποβληθεί

 1. Έντυπο αίτησης της Αρμόδιας Αρχής υπογραμμένο από όλους τους συνιδιοκτήτες. (Έντυπο 1). Στην περίπτωση που η αίτηση υποβάλλεται από εταιρεία βλέπετε Παράρτημα B.
 2. Έντυπο υπεύθυνης δήλωσης. των μελετητών του έργου (Έντυπο 3 – υποβάλλεται για όλους τους τύπους οικοδομών)
 3. Αντίγραφα των εγγράφων ανάθεσης και ανάληψης της μελέτης και της επίβλεψης του έργου (αφορά τον αρχιτέκτονα και τον πολιτικό μηχανικό του έργου)
 4. Βεβαιώσεις ΕΤΕΚ για όλους τους μελετητές. Σε περίπτωση που η ηλεκτρολογική μελέτη εκπονήθηκε από πρόσωπο που πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις του Κανονισμού 3(6) των περί Οδών και Οικοδομών (Μηχανολογικές και Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις) Κανονισμών, ΚΔΠ 111 / 2006, αντί βεβαίωση του ΕΤΕΚ, θα πρέπει να υποβάλλεται Ειδική Εξουσιοδότηση από το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών
 5. Ένα αντίγραφο του πιστοποιητικού εγγραφής (τίτλου ιδιοκτησίας) μαζί με το πρωτότυπο για έλεγχο. Το πιστοποιητικό εγγραφής θα πρέπει να έχει εκδοθεί πρόσφατα – το αργότερο 6 μήνες πριν από την υποβολή της αίτησης για άδεια οικοδομής. Σε περίπτωση που η ιδιοκτησία είναι υποθηκευμένη, να υποβάλλεται ένα αντίγραφο του πιστοποιητικού εγγραφής μαζί με δήλωση του ενυπόθηκου δανειστή ότι δεν ενίσταται στην αίτηση για άδεια.
 6. Δύο επίσημα τοπογραφικά σχέδια του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας πρόσφατης έκδοσης, υπογραμμένα και σφραγισμένα από το μελετητή, στα οποία να δείχνεται η προτεινόμενη ανάπτυξη με κόκκινο μελάνι.
 7. Σχέδιο σε ελάχιστη κλίμακα 1:500 στο οποίο να δείχνεται η θέση της ανάπτυξης από τα σύνορα του οικοπέδου, τα υφιστάμενα και προτεινόμενα υψόμετρα της ανάπτυξης και τα υφιστάμενα υψόμετρα των παρακειμένων ιδιοκτησιών.
  Όπου απαιτείται
 8. Δύο σειρές αρχιτεκτονικών σχεδίων στα οποία να περιλαμβάνονται τουλάχιστον τα ακόλουθα σχέδια:
  i    Κατόψεις (υπογείου, ισογείου, μεσοπατώματος, όλων των ορόφων, οροφής και βοηθητικών οικοδομών)
  ii    Τομές σε δύο κατευθύνσεις και όψεις
 9. i    Εμβαδόγραμμα όλων των μονάδων ανά όροφο σε διαφάνεια. (βλέπετε παράδειγμα στο Έντυπο 8).
  ii    Δύο σειρές σχεδίων αποχετεύσεων (με την ίδια σειρά όπως οι κατόψεις) μαζί με λεπτομερή σχέδια φρεατίων, σηπτικού και απορροφητικού λάκκου (όπου απαιτείται).
  Όπου απαιτείται
 10. Δύο σειρές της στατικής και αντισεισμικής μελέτης για όλες τις κατασκευές, που να περιλαμβάνει, τουλάχιστον, τα ακόλουθα στατικά / κατασκευαστικά σχέδια :
  i    Θεμέλια.
  ii    Σχέδια πλακών (με την ίδια σειρά όπως οι κατόψεις).
  iii    Κατάλογοι υποστυλωμάτων, δοκών, τοίχων αντιστήριξης, περιτοιχίσματα
  iv    Σχέδια λεπτομερειών και κατασκευαστικές λεπτομέρειες για άλλες κατασκευές, (π.χ. ξύλινες στέγες, περιτοιχίσματα, περιφράξεις, κολυμβητικές δεξαμενές, στέγαστρα, πέργολες κλπ).
  v    Κατασκευαστικά σχέδια μικρών βοηθητικών οικοδομών
  Όπου απαιτείται
 11. Δύο σειρές μελέτης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης σύμφωνα με την Κ.Δ.Π. 111 / 2006.
 12. Δύο σειρές μελέτης μηχανολογικής εγκατάστασης σύμφωνα με την Κ.Δ.Π. 111 / 2006.
 13. Δύο σειρές εγγράφων και υπολογισμών για την ενεργειακή απόδοση του κτιρίου σύμφωνα με την ΚΔΠ 429 / 2006.
Γενικές Σημειώσεις
 1. Η Αρμόδια Αρχή δύναται να ζητήσει επίσημη πιστοποίηση των υπογραφών όλων των συνιδιοκτητών
 2. Τα επίσημα τοπογραφικά σχέδια τα οποία θα υποβάλλονται με τις αιτήσεις, θα πρέπει να φέρουν σφραγίδα του Τμήματος Κτηματολογίου με πρόσφατη ημερομηνία.
 3. Οι μελέτες (σχέδια και υπολογισμοί) θα πρέπει να υπογράφονται από το μελετητή που τις εκπόνησε.
 4. Όλα τα σχέδια περιλαμβανομένου του τοπογραφικού πρέπει να είναι υπογραμμένα και σφραγισμένα από το μελετητή.
 5. Όλα τα έγγραφα και σχέδια να είναι κατάλληλα διπλωμένα σε μέγεθος Α4 με τρόπο που να μπορούν να τρυπηθούν και να στερεωθούν κατά μήκος του αριστερού περιθωρίου αλλά να μπορούν να ανοιχθούν για έλεγχο.
 6. Στις περιπτώσεις αναπτύξεων για τις οποίες κρίνεται απαραίτητη η διαβούλευση με άλλα Κυβερνητικά Τμήματα ή Υπηρεσίες, θα πρέπει να υποβάλλονται στην Αρμόδια Αρχή επιπλέον σειρές εγγράφων, σύμφωνα με το Παράρτημα A.

Πληροφορίες για την υποβολή αίτησης για έκδοση άδειας διαίρεσης γης σε οικόπεδα για την οποία απαιτείται Πολεοδομική Άδεια.

Τι πρέπει να υποβληθεί

 1. Έντυπο αίτησης της Αρμόδιας Αρχής υπογραμμένο από όλους τους συνιδιοκτήτες. (Έντυπο 2). Στην περίπτωση που η αίτηση υποβάλλεται από εταιρεία βλέπετε Παράρτημα B.
 2. Βεβαιώσεις ΕΤΕΚ για όλους τους μελετητές και αντίγραφα των εγγράφων ανάθεσης και ανάληψης της μελέτης και της επίβλεψης του έργου.
 3. Ένα αντίγραφο του πιστοποιητικού εγγραφής (τίτλου ιδιοκτησίας) μαζί με το πρωτότυπο για έλεγχο. Το πιστοποιητικό εγγραφής θα πρέπει να έχει εκδοθεί πρόσφατα – το αργότερο 6 μήνες πριν από την υποβολή της αίτησης για άδεια οικοδομής. Σε περίπτωση που η ιδιοκτησία είναι υποθηκευμένη, να υποβάλλεται ένα αντίγραφο του πιστοποιητικού εγγραφής μαζί με δήλωση του ενυπόθηκου δανειστή ότι δεν ενίσταται στην αίτηση για άδεια.
 4. Δύο πρωτότυπες σειρές της πολεοδομικής άδειας.
 5. Οκτώ επιπλέον έγχρωμα αντίγραφα τοπογραφικών σχεδίων της πολεοδομικής άδειας.

Γενικές Σημειώσεις:

 1. Η Αρμόδια Αρχή δύναται να ζητήσει επίσημη πιστοποίηση των υπογραφών όλων των συνιδιοκτητών.
 2. Τα επίσημα τοπογραφικά σχέδια τα οποία θα υποβάλλονται με τις αιτήσεις, θα πρέπει να φέρουν σφραγίδα του Τμήματος Κτηματολογίου με πρόσφατη ημερομηνία.
 3. Οι μελέτες (σχέδια και υπολογισμοί) θα πρέπει να υπογράφονται από το μελετητή που τις εκπόνησε.
 4. Όλα τα σχέδια περιλαμβανομένου του τοπογραφικού πρέπει να είναι υπογραμμένα και σφραγισμένα από το μελετητή.
 5. Όλα τα έγγραφα και σχέδια να είναι κατάλληλα διπλωμένα σε μέγεθος Α4 με τρόπο που να μπορούν να τρυπηθούν και να στερεωθούν κατά μήκος του αριστερού περιθωρίου αλλά να μπορούν να ανοιχθούν για έλεγχο.

Πληροφορίες για την υποβολή αίτησης για έκδοση άδειας διαίρεσης οικοδομής ή γης και οικοδομής, για την οποία απαιτείται Πολεοδομική Άδεια.

ΚΩΔΙΚΟΣ 5.

Τι πρέπει να υποβληθεί

 1. Έντυπο αίτησης της Αρμόδιας Αρχής υπογραμμένο από όλους τους συνιδιοκτήτες. (Έντυπο 2). Στην περίπτωση που η αίτηση υποβάλλεται από εταιρεία βλέπετε Παράρτημα B.
 2. Βεβαιώσεις ΕΤΕΚ για όλους τους μελετητές και αντίγραφα των εγγράφων ανάθεσης και ανάληψης της μελέτης και της επίβλεψης του έργου.
 3. Ένα αντίγραφο του πιστοποιητικού εγγραφής (τίτλου ιδιοκτησίας) μαζί με το πρωτότυπο για έλεγχο. Το πιστοποιητικό εγγραφής θα πρέπει να έχει εκδοθεί πρόσφατα – το αργότερο 6 μήνες πριν από την υποβολή της αίτησης για άδεια οικοδομής. Σε περίπτωση που η ιδιοκτησία είναι υποθηκευμένη, να υποβάλλεται ένα αντίγραφο του πιστοποιητικού εγγραφής μαζί με δήλωση του ενυπόθηκου δανειστή ότι δεν ενίσταται στην αίτηση για άδεια.
 4. Δύο πρωτότυπες σειρές της πολεοδομικής άδειας.

Γενικές Σημειώσεις:

 1. Η Αρμόδια Αρχή δύναται να ζητήσει επίσημη πιστοποίηση των υπογραφών όλων των συνιδιοκτητών.
 2. Τα επίσημα τοπογραφικά σχέδια τα οποία θα υποβάλλονται με τις αιτήσεις, θα πρέπει να φέρουν σφραγίδα του Τμήματος Κτηματολογίου με πρόσφατη ημερομηνία.
 3. Οι μελέτες (σχέδια και υπολογισμοί) θα πρέπει να υπογράφονται από το μελετητή που τις εκπόνησε.
 4. Όλα τα σχέδια περιλαμβανομένου του τοπογραφικού πρέπει να είναι υπογραμμένα και σφραγισμένα από το μελετητή.
 5. Όλα τα έγγραφα και σχέδια να είναι κατάλληλα διπλωμένα σε μέγεθος Α4 με τρόπο που να μπορούν να τρυπηθούν και να στερεωθούν κατά μήκος του αριστερού περιθωρίου αλλά να μπορούν να ανοιχθούν για έλεγχο.

Πληροφορίες για την υποβολή αίτησης για έκδοση άδειας διαίρεσης οικοδομής ή γης και οικοδομής για την οποία Δεν απαιτείται Πολεοδομική Άδεια.

ΚΩΔΙΚΟΣ 6.

Αφορά τις περιπτώσεις διπλοκατοικιών.

Τι πρέπει να υποβληθεί

 1. Έντυπο αίτησης της Αρμόδιας Αρχής υπογραμμένο από όλους τους συνιδιοκτήτες. (Έντυπο 2). Στην περίπτωση που η αίτηση υποβάλλεται από εταιρεία βλέπετε Παράρτημα B.
 2. Βεβαιώσεις ΕΤΕΚ για όλους τους μελετητές και αντίγραφα των εγγράφων ανάθεσης και ανάληψης της μελέτης και της επίβλεψης του έργου.
 3. Ένα αντίγραφο του πιστοποιητικού εγγραφής (τίτλου ιδιοκτησίας) μαζί με το πρωτότυπο για έλεγχο. Το πιστοποιητικό εγγραφής θα πρέπει να έχει εκδοθεί πρόσφατα – το αργότερο 6 μήνες πριν από την υποβολή της αίτησης για άδεια οικοδομής. Σε περίπτωση που η ιδιοκτησία είναι υποθηκευμένη, να υποβάλλεται ένα αντίγραφο του πιστοποιητικού εγγραφής μαζί με δήλωση του ενυπόθηκου δανειστή ότι δεν ενίσταται στην αίτηση για άδεια.
 4. Δύο επίσημα τοπογραφικά σχέδια του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας πρόσφατης έκδοσης, υπογραμμένα και σφραγισμένα από το Μελετητή.
 5. Δύο σειρές κατόψεων στις οποίες να είναι φαίνεται χρωματισμένο με διαφορετικό χρώμα κάθε τμήμα που θα διαχωριστεί, μαζί με αναλυτική περιγραφή / κατάλογο του τρόπου διαχωρισμού.

Γενικές Σημειώσεις

 1. Η Αρμόδια Αρχή δύναται να ζητήσει επίσημη πιστοποίηση των υπογραφών όλων των συνιδιοκτητών.
 2. Τα επίσημα τοπογραφικά σχέδια τα οποία θα υποβάλλονται με τις αιτήσεις, θα πρέπει να φέρουν σφραγίδα του Τμήματος Κτηματολογίου με πρόσφατη ημερομηνία.
 3. Οι μελέτες (σχέδια και υπολογισμοί) θα πρέπει να υπογράφονται από το μελετητή που τις εκπόνησε.
 4. Όλα τα σχέδια περιλαμβανομένου του τοπογραφικού πρέπει να είναι υπογραμμένα και σφραγισμένα από το μελετητή.
 5. Όλα τα έγγραφα και σχέδια να είναι κατάλληλα διπλωμένα σε μέγεθος Α4 με τρόπο που να μπορούν να τρυπηθούν και να στερεωθούν κατά μήκος του αριστερού περιθωρίου αλλά να μπορούν να ανοιχθούν για έλεγχο.

Πληροφορίες για την υποβολή αίτησης για Άδεια Κατεδάφισης.

ΚΩΔΙΚΟΣ 7.

Τι πρέπει να υποβληθεί

 1. Έντυπο αίτησης της Αρμόδιας Αρχής υπογραμμένο από όλους τους συνιδιοκτήτες. (Έντυπο 7). Στην περίπτωση που η αίτηση υποβάλλεται από εταιρεία βλέπετε Παράρτημα B.
 2. Βεβαιώσεις ΕΤΕΚ για τους μελετητές και αντίγραφα των εγγράφων ανάθεσης και ανάληψης της μελέτης και της επίβλεψης του έργου.
 3. Ένα αντίγραφο του πιστοποιητικού εγγραφής (τίτλου ιδιοκτησίας) μαζί με το πρωτότυπο για έλεγχο. Το πιστοποιητικό εγγραφής θα πρέπει να έχει εκδοθεί πρόσφατα – το αργότερο 6 μήνες πριν από την υποβολή της αίτησης για άδεια οικοδομής. Σε περίπτωση που η ιδιοκτησία είναι υποθηκευμένη, να υποβάλλεται ένα αντίγραφο του πιστοποιητικού εγγραφής μαζί με δήλωση του ενυπόθηκου δανειστή ότι δεν ενίσταται στην αίτηση για άδεια.
 4. Δύο επίσημα τοπογραφικά σχέδια του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας πρόσφατης έκδοσης, υπογραμμένα και σφραγισμένα από το Μελετητή, στα οποία να δείχνεται η προτεινόμενη κατεδάφιση με κόκκινο μελάνι.
 5. Δύο πρωτότυπες σειρές της πολεοδομικής άδειας (σε περίπτωση που η οικοδομή βρίσκεται σε Περιοχή Ειδικού Χαρακτήρα).
Γενικές Σημειώσεις
 1. Η Αρμόδια Αρχή δύναται να ζητήσει επίσημη πιστοποίηση των υπογραφών όλων των συνιδιοκτητών
 2. Τα επίσημα τοπογραφικά σχέδια τα οποία θα υποβάλλονται με τις αιτήσεις, θα πρέπει να φέρουν σφραγίδα του Τμήματος Κτηματολογίου με πρόσφατη ημερομηνία.
 3. Οι μελέτες (σχέδια και υπολογισμοί) θα πρέπει να υπογράφονται από το μελετητή που τις εκπόνησε.
 4. Όλα τα σχέδια περιλαμβανομένου του τοπογραφικού πρέπει να είναι υπογραμμένα και σφραγισμένα από το μελετητή.
 5. Όλα τα έγγραφα και σχέδια να είναι κατάλληλα διπλωμένα σε μέγεθος Α4 με τρόπο που να μπορούν να τρυπηθούν και να στερεωθούν κατά μήκος του αριστερού περιθωρίου αλλά να μπορούν να ανοιχθούν για έλεγχο.

Πληροφορίες για την υποβολή αίτησης για Έκδοση Πιστοποιητικού Έγκρισης.

ΚΩΔΙΚΟΣ 8.

Τι πρέπει να υποβληθεί

 1. Έντυπο αίτησης για σκοπούς έκδοσης Πιστοποιητικού Έγκρισης, συμπληρωμένο δεόντως από τον αιτητή (Έντυπο 5). Στην περίπτωση που η αίτηση υποβάλλεται από εταιρεία βλέπετε Παράρτημα B.
 2. Πιστοποιητικό Συμπλήρωσης Έργου (Έντυπο 6) και Έκθεση Επιβλέποντα Μηχανικού προς την Αρμόδια Αρχή (Έντυπο 6.1), συμπληρωμένα και υπογραμμένα δεόντως από τον Επιβλέποντα του έργου.

Πληροφορίες για την υποβολή αίτησης για ανανέωση άδειας

ΚΩΔΙΚΟΣ 9.

Τι πρέπει να υποβληθεί

 1. Έντυπο αίτησης για ανανέωση άδειας (Έντυπο 9).

Πληροφορίες για την υποβολή αίτησης για έκδοση αντιγράφου άδειας

ΚΩΔΙΚΟΣ 10.

Τι πρέπει να υποβληθεί

 1. Έντυπο αίτησης Αίτηση για έκδοση αντιγράφου άδειας (Έντυπο 10).