Ευρωπαϊκό έργο Pro-I3T

Μετά από πρόταση που υπέβαλε η Ένωση Δήμων Κύπρου στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Ευρώπη Για Τους Πολίτες», η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να συγχρηματοδοτήσει τη συνεργασία της Ένωσης Δήμων Κύπρου με τη Συνέλευση των Περιφερειών της Ευρώπης (AER), για την προώθηση και την ανάπτυξη θεματικών αδελφοποιήσεων μεταξύ των μελών τους, αλλά και με πόλεις από όλη την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το έργο Pro-I3T (Providing Information Tools on Thematic Twinning) θα ξεκινήσει στις 9 Ιανουαρίου 2012 και θα έχει διάρκεια 12 μήνες. Κατά τη διάρκεια του έργου, Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές από όλη την Ευρώπη θα εκπαιδευτούν στο πώς να ορίζουν θεματικές προτεραιότητες για ευρωπαϊκά έργα, να διατυπώνουν σωστά τις ιδέες τους, να βρίσκουν εταίρους και να σχεδιάζουν στοχευμένες ενέργειες.

Για να γίνει αυτό, θα προσφερθεί στους συμμετέχοντες λεπτομερής πληροφόρηση και κατάρτιση σχετικά με το πρόγραμμα «Ευρώπη για τους πολίτες», καθώς και ένας λεπτομερής κατάλογος με όλα τα άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα που μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις δράσεις τους. 15 ολοκληρωμένοι θεματικοί οδηγοί (για την εκπαίδευση και τη νεολαία, τον πολιτισμό και τα μέσα ενημέρωσης, την απασχόληση και τις κοινωνικές υποθέσεις, την έρευνα και ανάπτυξη, τη βιομηχανία και τις επιχειρήσεις, τις εξωτερικές σχέσεις και την αναπτυξιακή βοήθεια, το εμπόριο, την ενέργεια, το περιβάλλον, τις μεταφορές, τη δημόσια υγεία και την προστασία των καταναλωτών, τη δικαιοσύνη και τις εσωτερικές υποθέσεις, την τεχνολογία της πληροφορίας, τη γεωργία και την αλιεία) θα συνταχθούν στα ελληνικά και στα αγγλικά.

Κάθε οδηγός θα περιλαμβάνει: α) πληροφορίες για τη δομή και τη λειτουργία της ΕΕ, β) παρουσίαση του προγράμματος «Ευρώπη για τους Πολίτες» και του πώς μια ιδέα για έργο ή δράση θα μπορούσε να διατυπωθεί σωστά και να χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα, γ) έναν πλήρη κατάλογο όλων των άλλων ευρωπαϊκών προγραμμάτων που θα μπορούσαν να χρηματοδοτήσουν ένα έργο σε αυτό το θεματικό πεδίο (π.χ. εκπαίδευση και νεολαία) και δ) λεπτομερή μεθοδολογία για το πώς μπορεί να ετοιμαστεί και να υποβληθεί μία πρόταση χρηματοδότησης ενός έργου ή μιας δράσης.

Δύο εκπαιδευτικά σεμινάρια (ένα στην Κύπρο και ένα στις Βρυξέλλες) θα διδάξουν τους λειτουργούς των Δήμων και των Περιφερειών, πώς να χρησιμοποιούν το παρεχόμενο πληροφοριακό υλικό και πώς να χρηματοδοτούν καλύτερα τις δράσεις τους.

Το έργο Pro-I3T θα συγχρηματοδοτηθεί από το «Μέτρο 2.2. Μέτρα υποστήριξης» του προγράμματος «Ευρώπη για τους πολίτες», το οποίο αποτελεί εργαλείο για την ανάπτυξη της ποιότητας των σχεδίων που υποβάλλονται στο πλαίσιο της δράσης 1 «Ενεργοί πολίτες για την Ευρώπη» του προγράμματος. Για περισσότερες πληροφορίες: http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.php.

Αγορά υπηρεσιών από την Ένωση Δήμων Κύπρου για διεκπεραίωση οργανωτικών και διοικητικών θεμάτων της Επιτροπής Κατεχόμενων Δήμων

Η Ένωση Δήμων Κύπρου ενδιαφέρεται να αγοράσει υπηρεσίες για κάλυψη οργανωτικών και διοικητικών αναγκών της Επιτροπής των Κατεχόμενων Δήμων, για περίοδο ενός έτους, με προοπτική ανανέωσης.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν πανεπιστημιακό δίπλωμα στις Ευρωπαϊκές Σπουδές ή στις Δημόσιες ή Διεθνείς Σχέσεις ή στα Νομικά ή στις Πολιτικές Επιστήμες με 3χρονη τουλάχιστον πείρα σε ευρωπαϊκά θέματα, να γνωρίζουν πολύ καλά την ελληνική και την αγγλική γλώσσα (γνώση της Γαλλικής ή Γερμανικής γλώσσας θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν), να είναι πολύ καλοί χρήστες ηλεκτρονικών υπολογιστών (Word, Excel, Outlook, e-mail και γενικά στη διαχείριση και μετατροπή ηλεκτρονικών δεδομένων) και να έχουν διοικητικές ικανότητες, ώστε το άτομο που θα επιλεγεί να μπορεί να διεκπεραιώνει τις υποχρεώσεις της Επιτροπής όπως περιγράφονται πιο κάτω:

1. Συμμετοχή σε συνεδρίες της Επιτροπής, ετοιμασία και φύλαξη πρακτικών των συνεδριών, διεκπεραίωση των αποφάσεων και διεξαγωγή της συνεπαγόμενης αλληλογραφίας.
2. Οργανωτική και διοικητική υποστήριξη στη λειτουργία της Επιτροπής και των διεθνών υποχρεώσεων των κατεχομένων Δήμων.
3. Επικοινωνία με τους κατεχόμενους Δήμους, ετοιμασία ανακοινώσεων, επιστολών και προβολή των δραστηριοτήτων της Επιτροπής και των κατεχόμενων Δήμων σε θέματα διαφώτισης για το κυπριακό πρόβλημα.
4. Επαφές με άτομα και οργανωμένα σύνολα στην Κύπρο και στο εξωτερικό για θέματα σχετικά με τα καθήκοντα του.

Η ετήσια αντιμισθία θα είναι μέχρι €25.000,000 και θα κατανέμεται ισόποσα, μηνιαία.

Η παροχή των συμφωνηθεισών υπηρεσιών θα γίνεται εντός του ωραρίου λειτουργίας των γραφείων της Ένωσης Δήμων και όπου χρειαστεί για έκτακτη υποχρέωση ή αντιπροσώπευση της Επιτροπής, εκτός των ωρών αυτών. Οι ώρες παροχής υπηρεσιών θα είναι περίπου 130 το μήνα (ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας), με δικαίωμα απουσίας 20 εργάσιμων ημερών ετήσια, πέραν των επισήμων αργιών. Οι συμφωνηθείσες υπηρεσίες θα παρέχονται μέσα στα καθορισμένα σε κάθε περίπτωση χρονικά πλαίσια.

Οι αιτητές / αιτήτριες θα πρέπει να εκφράσουν γραπτώς το ενδιαφέρον τους προς την ΄Ενωση Δήμων Κύπρου (Τ.Θ. 22033, 1516 Λευκωσία, τηλ. 22 44 5170), μέχρι και την 1η Φεβρουαρίου 2012, μαζί με σύντομο βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφα των τίτλων σπουδών και βεβαίωση της πολύ καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας. Οι άρρενες αιτητές πρέπει να έχουν συμπληρώσει τη στρατιωτική τους θητεία.

Η διαδικασία πρόσληψης θα περιλαμβάνει γραπτή εξέταση και προφορική συνέντευξη.

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΩΝ: Ανακοίνωση ενόψει της επικείμενης συνεδρίας του Εθνικού Συμβουλίου

Η Επιτροπή Κατεχόμενων Δήμων ζητά να τεθεί ξεκάθαρα στην επικείμενη συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου το θέμα του Ειδικού Αντιπροσώπου του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο κ. Αλεξάντερ Ντάουνερ, του οποίου η συμπεριφορά δε συνάδει με το ρόλο που του έχει ανατεθεί και είναι εντελώς απαράδεκτη.

Είναι έντονο το αίσθημα ανάμεσα στο λαό και κυρίως ανάμεσα στον προσφυγικό κόσμο, ότι ο ρόλος και η λύση που προωθεί ο κ. Ντάουνερ ευνοούν καθαρά την τουρκική πλευρά και σκοπό έχουν να υποβαθμίσουν την κρατική οντότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ο κ. Ντάουνερ συμπεριφέρεται ως υπερκυβερνήτης της Κύπρου προσβάλλοντας το σύνολο του λαού και κυρίως τον προσφυγικό κόσμο και το θέμα πρέπει να συζητηθεί στο Εθνικό Συμβούλιο στη σωστή του διάσταση.

Εν τω μεταξύ, η Επιτροπή Κατεχόμενων Δήμων έχει προ ημερών ζητήσει συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για να εκφράσει τις γενικότερες ανησυχίες των προσφυγικών Δήμων της Κύπρου για το Κυπριακό και θα θέσει στη συζήτηση και το θέμα του κ. Ντάουνερ.